Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Zamówienia publiczne Postępowania prowadzone w trybie ...

Postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont i przebudowę placu z wykonaniem miejsc parkingowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz remontem ogrodzenia terenu przy budynku Sądu Okręgowego w Opolu pl. Daszyńskiego 3,3a w Opolu

Dodano: 2018-04-27 12:12:31             Zmodyfikowano: 2018-05-18 15:32:58
Ukryj rejestr
Opublikował: Roman Gargul
ZMODYFIKOWANO Przez: Krzysztof Glied
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Alicja Kogut
Data wytworzenia informacji: 2018-04-27
Odsłon: 723

Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących „Remont i przebudowa placu z wykonaniem miejsc parkingowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz remontem ogrodzenia terenu przy budynku Sądu Okręgowego w Opolu pl. Daszyńskiego 3,3a w Opolu”. 2. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonane w nieczynnym obiekcie: przy budynku Sądu Okręgowego w Opolu przy pl. Daszyńskiego 3–3a na działce nr 17/1,19/1,19/2,20/1 stanowiącej własność Skarbu Państwa w Trwałym Zarządzie Sądu Okręgowego w Opolu. Budynek oraz plac nie są wpisane do rejestru zabytków. Budynek oraz plac zlokalizowany jest w strefie A ochrony konserwatorskiej i objęte są „Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego” zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Opola Nr LXII/641/10 z dnia 28.01.2010r. 3,Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, charakterystykę robót oraz parametry techniczne określa załączona do SIWZ dokumentacja składająca się z projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru robót stanowią Załącznik nr 1 do SIWZ i obejmują między innymi następujący zakres robót: -roboty pomiarowe i geodezyjne przy robotach ziemnych liniowych, geodezyjne wytyczenia i pomiary geodezyjne powykonawcze; -roboty ziemne: zdjęcia humusu, mechaniczne i ręczne korytowanie gruntów, profilowanie i zagęszczanie gruntów, roboty wykończeniowe skarp, wykonanie i zasypywanie wykopów pod instalacje elektryczne, kanalizacje deszczowe, kanalizacje kablową; -roboty drogowe: roboty rozbiórkowe starej nawierzchni placu wraz z wywozem i utylizacją gruzu, wykonanie podbudowy z kruszyw pod nawierzchnie z zagęszczeniem i profilowaniem, wykonanie nawierzchni chodników, dróg i miejsc parkingowych z kostki brukowej i geokrat z krawężnikami i obrzeżami, wykonanie opaski przy budynku ze żwiru płukanego; -roboty elektryczne: wykonanie kanalizacji kablowej z układaniem kabli, montażem i stawianiem słupów oświetleniowych, montażem opraw oświetleniowych terenu, montażem systemu kontroli dostępu; -roboty w zakresie kanalizacji deszczowej: demontaże rurociągów i studzienek, układanie i montaż rurociągów, kanałów i studzienek; -roboty betonowe i żelbetowe: wykonanie schodów żelbetowych zewnętrznych; -ogrodzenie terenu: demontaż istniejącego ogrodzenia i montaż nowego wraz z montażem furtki i automatycznej bramy przesuwnej, naprawą murów i cokołów ogrodzenia; -wykonanie terenów zielonych: trawników, sadzenie krzewów i kwietników. Z zawartych w dokumentacji projektowej elementów robót wyłącza się następujący zakres dostawy i montażu: małej architektury (wiaty na rowery, stojaków na rowery, wiaty śmietnikowej), dostawy i montażu systemu telewizji dozorowej CCTV. Wyłączony zakres nie stanowi przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu. Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do wyceny oferty, natomiast całkowitej i ostatecznej wyceny oferty należy dokonać na podstawie załączonej dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
Termin składania ofert: 2018-05-14
2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.