Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne


Przetarg nieograniczony na całodobową ochronę osób, budynków i mienia Sądu Okręgowego w Opolu
Dodano: 2012-09-25 12:25:25             Zmodyfikowano: 2012-10-16 15:21:59
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona osób, obiektów i mienia Sądu Okręgowego w Opolu w budynkach przy Pl. Daszyńskiego 1 oraz przy ul. Plebiscytowej 3a. Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy, w chronionych budynkach, odpowiednie pomieszczenie socjalne dla osób pełniących ochronę. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy ubiegającego się o niniejsze zamówienie publiczne zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Osoby pełniące ochronę w budynku Sądu Okręgowego w Opolu przy Pl. Daszyńskiego 1 w czasie obsługi urządzenia RTG do kontroli bagażu będą narażone na promieniowanie jonizujące (rentgenowskie). Osoby pełniące ochronę w budynku Sądu Okręgowego w Opolu przy ul. Plebiscytowej 3a mogą być narażone na promieniowanie jonizujące (rentgenowskie) w związku z planowanym przez Zamawiającego zakupem urządzenia RTG do kontroli bagażu. Wymaga się aby Wykonawca wykonywał przedmiot zamówienia za pomocą osób posiadających badania lekarskie dopuszczające do pracy w środowisku narażonym na promieniowanie jonizujące oraz potwierdzeń odbytych przez te osoby szkoleń bhp w zakresie ochrony radiologicznej przed promieniowaniem jonizującym (rentgenowskim). Zamawiający na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy PZP zastrzega część przedmiotu zamówienia, której Wykonawca nie może powierzyć Podwykonawcom. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia Podwykonawcom realizacji części zamówienia w zakresie monitoringu, bądź też realizacji jego części.
Termin składania ofert: 2012-10-03
więcej


Przetarg nieograniczony na: "Remont pomieszczeń sanitariatów w budynku Sądu Rejonowego w Opolu ul. Ozimska 60A"
Dodano: 2012-08-17 14:01:09             Zmodyfikowano: 2012-09-19 15:36:38
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia zawarty jest w załączonej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a także w przedmiarach robót i obejmuje między innymi następujący zakres robót: a) demontaż istniejących instalacji wod-kan wraz z białym montażem, b) demontaż instalacji elektrycznych i opraw oświetleniowych, c) demontaż istniejącej stolarki drzwiowej, d) rozbiórkę ścianek działowych i płytek ceramicznych ściennych oraz odbicia tynków wewnętrznych, e) rozebranie posadzek z płytek ceramicznych wraz z podkładami, f) wykonanie nowych instalacji wod-kan wraz z białym montażem, g) wykonanie nowych instalacji elektrycznych wraz z montażem nowych opraw oświetleniowych, h) osadzenie nowej stolarki drzwiowej, i) obudowa z płyt GK wszystkich pionów wod-kan, j) wykonanie sufitów podwieszonych z płyt dekoracyjnych z włókien mineralnych, k) wykonanie nowych tynków i licowanie ścian płytkami ceramicznymi, l) wykonanie i montaż blatów z konglomeratu przy umywalkach i zlewach wraz z murowaną podbudową, m) wykonanie podkładów podposadzkowych, izolacji przeciwwodnej z folii płynnej oraz posadzek z płytek ceramicznych, n) demontaż starych i montaż nowych kratek wentylacyjnych z montażem wentylatorów łazienkowych, o) wykonanie robót murarskich tynkarskich i malarskich we wskazanych w przedmiarze pomieszczeniach, p) inne roboty wg załączonego przedmiaru robót.
Termin składania ofert: 2012-09-03
więcej


Przetarg nieograniczony: "Dostawa mebli dla Sądu Okręgowego w Opolu"
Dodano: 2012-08-17 14:18:13             Zmodyfikowano: 2012-09-04 14:12:30
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, rozładunek, wniesienie, zmontowanie, a także rozmieszczenie mebli wymienionych w Wykazie wyposażenia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ zgodnie z Aranżacją wnętrz zawartą w Załączniku nr 4 do SIWZ oraz ustawienie mebli w pomieszczeniach nieobjętych aranżacją przy uwzględnieniu zaleceń Zamawiającego.
Termin składania ofert: 2012-08-29
więcej


Przetarg nieograniczony na "Remont zagospodarowania terenu oraz remont wybranych pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach ul. Kochanowskiego 1”
Dodano: 2012-08-10 15:11:00             Zmodyfikowano: 2012-08-29 14:22:23
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia zawarty jest w załączonej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a także w przedmiarach robót i obejmuje między innymi następujący zakres robót : a) Remont utwardzenia terenu placu wewnętrznego b) Remont odwodnienia terenu , c) Rozbiórka wiaty murowanej wraz z utylizacją gruzu d) Remont ogrodzenia z murów kamienno-ceglanych z wymianą bramy wjazdowej e) Wymiana rynien i rur spustowych budynku f) Wymiana instalacji odgromowej budynku. g) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian budynku. h) Wykonanie tynków renowacyjnych – wewnątrz budynku. i) Wykonanie powłoki malarskiej dyfuzyjnej na tynkach renowacyjnych. j) Cyklinowanie i lakierowanie posadzek parkietowych w pomieszczeniach oraz wymiana i uzupełnieniem płytek ceramicznych w posadzkach na ciągach komunikacyjnych. k) Malowanie ścian i sufitów w wybranych pomieszczeniach. l) Pełną obsługę geodezyjną w trakcie wyk. robót wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i złożeniem jej do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii z potwierdzeniem o przyjęciu dokumentacji do zasobów geodezyjnych.
Termin składania ofert: 2012-08-27
więcej


Przetarg nieograniczony na remont zagospodarowania terenu otoczenia budynku Sądu Rejonowego w Brzegu ul. Bolesława Chrobrego 31
Dodano: 2012-07-27 16:18:29             Zmodyfikowano: 2012-08-29 14:24:21
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie części zakresu robót wg schematu podziału zaznaczonego na planie zagospodarowania w załączniku nr 13 jaką obejmuje załączona dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Zakres ten zawarty jest w załączonych przedmiarach robót i obejmuje wykonanie robót związanych z remontem zagospodarowania terenu od strony zakładu karnego, częściowo od ściany frontowej budynku oraz od strony parku przy ścianie szczytowej budynku i obejmuje między innymi : a) Rozbiórkę istniejącego muru oddzielającego podwórze sądu od terenów zieleni, b) Demontaż stalowej furtki w murze przewidzianym do rozbiórki c) Rozbiórkę istniejących obrzeży drogowych oraz nawierzchni istniejącego zjazdu w pasie drogowym drogi powiatowej - ul. B. Chrobrego w obszarze objętym opracowaniem oraz drogi wewnętrznej od zaplecza budynku Sądu d) Rozbiórka istniejących nawierzchni chodników w obszarze objętym opracowaniem oraz opasek przy budynku e) Wykonanie robót ziemnych f) Wykonanie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu g) Wykonanie drenażu, odwodnień liniowych, wpustów ulicznych, studni oraz kanalizacji wraz z wymianą odcinka pionu kanalizacji sanitarnej w kondygnacji piwnic i wykonaniem zaworu zwrotnego w kondygnacji piwnic h) Wykonanie wymiany przyłącza wody wraz z zabudową studzienki wodomierzowej od strony ul. B. Chrobrego oraz remont części wewnętrznej instalacji wodnej w kondygnacji piwnic i) Wykonanie wymiany projektowanych linii kablowych wraz z osłonami j) Remont projektowanego oświetlenia zewnętrznego (stylowych lamp stojących) k) Wykonanie remontu części ścian fundamentowych oraz wykonanie przeciwwilgociowej izolacji pionowej budynku sądu (w obszarze wykonywania robót ziemnych po rozbiórce opasek przy budynku ) l) Wykonanie czyszczenia odsłoniętej okładziny granitowej cokołu oraz uzupełnienie okładziny kamiennej cokołu budynku m) Wykonanie przeciwwilgociowej izolacji pionowej ogrodzenia murowanego n) Remont muru więziennego od strony budynku Sądu Okręgowego o) Wykonanie izolacji ogrodzenia murowanego p) Wykonanie remontu stalowej bramy wjazdowej na zaplecze budynku Sądu wraz z montażem siłowników do jej zdalnego otwierania q) Remont placu oraz drogi wewnętrznej od strony zaplecza Sądu z miejscami postojowymi z kostki granitowej r) Remont placu pod zadaszony stojak na rowery, pod kontenery na śmieci, chodników i dojść oraz opaski wokół budynku z kostki granitowej i bazaltowej s) Remont istniejących schodów zewnętrznych od zaplecza budynku Sądu t) Pełną obsługę geodezyjną w trakcie wyk. robót wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i złożeniem jej do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii w Opolu z potwierdzeniem o przyjęciu dokumentacji do zasobów geodezyjnych. u) Badania zagęszczenia gruntu v) Obsługę archeologiczną
Termin składania ofert: 2012-08-13
więcej


Przetarg nieograniczony na „Remont i renowacja elewacji budynku sądu oraz remont wewnętrznej drogi i placu w otoczeniu budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku”
Dodano: 2012-07-12 15:57:11             Zmodyfikowano: 2012-08-10 13:58:26
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia zawarty w załączonej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót obejmuje między innymi następujący zakres robót: a)remont i renowacja elewacji budynku sądu: Wykonanie robót tynkarskich, malarskich oraz konserwacji elementów z piaskowca, kamienia granitowego i z cegły na elewacji budynku wg technologii zawartej w Załączniku nr 9 do SIWZ. b)remont drogi wewnętrznej i placu w otoczeniu budynku sądu - wymiana istniejącej nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, - wymiana podbudowy konstrukcyjnej nawierzchni, - zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi, - wzmocnienie podłoży i skarpy geokratą, - wymiana płyt betonowych na betonową kostkę brukową w opasce przy budynku, - wymiana krawężników. c)remont odwodnienia terenu, - roboty ziemne – wykopy dla rurociągów i studzienek, - wymiana rur kd fi 150, - wymiana studni z kręgów betonowych, - włączenie rur spustowych odprowadzających wody opadowe do kanalizacji deszczowej, - wykonanie odwodnienia liniowego d)remont ogrodzenia terenu, - wymiana istniejącego cokołu, - roboty tynkarskie cokołu z tynku żywicznego, - remont istniejących słupków i przęseł stalowych, - wykonanie i wymiana bram i furtki ogrodzenia terenu wraz zasilaniem elektrycznym bram,
Termin składania ofert: 2012-07-27
więcej


2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.