Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne


Ogłoszenie o zamówieniu społecznym na usługi ochrony osób, budynków i mienia Sądu Okręgowego w Opolu
Dodano: 2016-12-05 13:59:57             Zmodyfikowano: 2017-01-23 14:57:40
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi ochrony osób, budynków i mienia Sądu Okręgowego w Opolu w budynkach przy Pl. Daszyńskiego 1 oraz przy ul. Plebiscytowej 3a. 2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy ubiegającego się o niniejsze zamówienie społeczne zawiera Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu społecznym. 3. Zamawiający, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących określone czynności na podstawie umowy o pracę w zakresie realizacji zamówienia społecznego, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy. 4. Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu Pracy: przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: czynności bezpośredniej ochrony fizycznej osób, budynków i mienia Sądu Okręgowego w Opolu. 6. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 7. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności bezpośredniej ochrony fizycznej osób, budynków i mienia Zamawiającego, tj. łącznie: a) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie zanonimizowanych umów o pracę potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.Z.2015.2008) przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia i b) pisemne oświadczenia Wykonawcy i pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę potwierdzających, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.Z.2015.2008) przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia; 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących czynności bezpośredniej ochrony osób, budynków i mienia Zamawiającego przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności poprzez wezwanie do złożenia kopii zanonimizowanych umów o pracę poświadczających zatrudnienie lub wszczęcia procedury kontroli legalności zatrudnienia przez właściwego inspektora pracy. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy; 9. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: a) nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale III ust. 2 pkt 8) Ogłoszenia o zamówieniu społecznym, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 5.000 PLN, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, umową cywilnoprawną. b) w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w Rozdziału III ust. 2 pkt 8) Ogłoszenia o zamówieniu społecznym, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 10. Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy, w każdym z chronionych budynków, odpowiednie pomieszczenie socjalne dla osób pełniących ochronę. 11. Pracownicy pełniący ochronę fizyczną w budynkach Zamawiającego przy pl. Daszyńskiego 1 oraz przy ul. Plebiscytowej 3a w czasie obsługi urządzenia RTG do kontroli bagażu będą narażeni na promieniowanie jonizujące (rentgenowskie). 12. Wymaga się aby Wykonawca wykonywał przedmiot zamówienia za pomocą osób posiadających badania lekarskie dopuszczające do pracy w środowisku narażonym na promieniowanie jonizujące oraz potwierdzeń odbytych przez te osoby szkoleń bhp w zakresie ochrony radiologicznej przed promieniowaniem jonizującym (rentgenowskim).
Termin składania ofert: 2016-12-14
więcej


Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: usługi ochrony osób, budynku i mienia Sądu Rejonowego w Głubczycach
Dodano: 2016-07-11 15:07:48             Zmodyfikowano: 2016-08-04 14:11:04
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób, budynku i mienia Sądu Rejonowego w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego 1, 48-100 Głubczyce. 2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy ubiegającego się o niniejsze zamówienie publiczne zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę każdej osoby wykonujących czynności bezpośredniej ochrony fizycznej osób, budynku i mienia Sądu Rejonowego w Głubczycach na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Weryfikacja i kontrola spełnienia powyższego wymogu oraz sankcje z tytułu niespełnienia powyższego wymogu, będą realizowane przez Zamawiającego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ. 4. Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy odpowiednie pomieszczenie socjalne dla osób pełniących ochronę. 5. Pracownicy pełniący ochronę fizyczną w budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego 1 w czasie obsługi urządzenia RTG do kontroli bagażu będą narażone na promieniowanie jonizujące (rentgenowskie). 6. Wymaga się aby Wykonawca wykonywał przedmiot zamówienia za pomocą osób posiadających badania lekarskie dopuszczające do pracy w środowisku narażonym na promieniowanie jonizujące oraz potwierdzeń odbytych przez te osoby szkoleń bhp w zakresie ochrony radiologicznej przed promieniowaniem jonizującym (rentgenowskim).
Termin składania ofert: 2016-07-22
więcej


Postępowanie prowadzone w trybie art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP na dostawę laptopów na rzecz Sądu Okręgowego w Opolu oraz Sądu Rejonowego w Głubczycach
Dodano: 2016-06-20 15:14:45             Zmodyfikowano: 2016-06-20 15:21:01
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Dostawa laptopów na rzecz Sądu Okręgowego w Opolu oraz Sądu Rejonowego w Głubczycach
Termin składania ofert: 2016-06-17
więcej


Postępowanie prowadzone w trybie art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP na dostawę komputerów stacjonarnych na rzecz Sądu Okręgowego w Opolu, Sądu Rejonowego w Głubczycach oraz Sądu Rejonowego w Oleśnie
Dodano: 2016-06-20 15:15:54             Zmodyfikowano: 2016-06-20 15:22:28
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Dostawa komputerów stacjonarnych na potrzeby Sądu Okręgowego w Opolu.
Termin składania ofert: 2016-06-17
więcej


Postępowanie prowadzone w trybie art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP na dostawę monitorów na rzecz Sądu Okręgowego w Opolu oraz Sądu Rejonowego w Głubczycach
Dodano: 2016-06-20 15:18:08             Zmodyfikowano: 2016-06-20 15:18:08
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Dostawa monitorów na rzecz Sądu Okręgowego w Opolu oraz Sądu Rejonowego w Głubczycach
Termin składania ofert: 2016-06-17
więcej


Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę wkładów barwiących dla Sądu Okręgowego w Opolu, Sądu Rejonowego w Głubczycach oraz Sądu Rejonowego w Oleśnie
Dodano: 2016-01-12 15:17:01             Zmodyfikowano: 2016-02-02 13:55:02
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wkładów barwiących dla Sądu Okręgowego w Opolu, Sądu Rejonowego w Głubczycach oraz Sądu Rejonowego w Oleśnie do urządzeń biurowych, których opis (nazwa oraz rodzaj urządzenia biurowego w którym wkład barwiący będzie wykorzystywany, symbol wkładu oznaczony przez producenta tego urządzenia, minimalną wydajność wkładu barwiącego) oraz ilości zostały wymienione w Formularzu cenowym oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do oferty.
Termin składania ofert: 2016-01-20
więcej


Wyniki: 19 - 24 z 75
2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.