Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne


Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: usługi ochrony osób, budynku i mienia Sądu Rejonowego w Głubczycach
Dodano: 2016-07-11 15:07:48             Zmodyfikowano: 2016-08-04 14:11:04
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób, budynku i mienia Sądu Rejonowego w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego 1, 48-100 Głubczyce. 2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy ubiegającego się o niniejsze zamówienie publiczne zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę każdej osoby wykonujących czynności bezpośredniej ochrony fizycznej osób, budynku i mienia Sądu Rejonowego w Głubczycach na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Weryfikacja i kontrola spełnienia powyższego wymogu oraz sankcje z tytułu niespełnienia powyższego wymogu, będą realizowane przez Zamawiającego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ. 4. Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy odpowiednie pomieszczenie socjalne dla osób pełniących ochronę. 5. Pracownicy pełniący ochronę fizyczną w budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego 1 w czasie obsługi urządzenia RTG do kontroli bagażu będą narażone na promieniowanie jonizujące (rentgenowskie). 6. Wymaga się aby Wykonawca wykonywał przedmiot zamówienia za pomocą osób posiadających badania lekarskie dopuszczające do pracy w środowisku narażonym na promieniowanie jonizujące oraz potwierdzeń odbytych przez te osoby szkoleń bhp w zakresie ochrony radiologicznej przed promieniowaniem jonizującym (rentgenowskim).
Termin składania ofert: 2016-07-22
więcej


Postępowanie prowadzone w trybie art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP na dostawę laptopów na rzecz Sądu Okręgowego w Opolu oraz Sądu Rejonowego w Głubczycach
Dodano: 2016-06-20 15:14:45             Zmodyfikowano: 2016-06-20 15:21:01
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Dostawa laptopów na rzecz Sądu Okręgowego w Opolu oraz Sądu Rejonowego w Głubczycach
Termin składania ofert: 2016-06-17
więcej


Postępowanie prowadzone w trybie art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP na dostawę komputerów stacjonarnych na rzecz Sądu Okręgowego w Opolu, Sądu Rejonowego w Głubczycach oraz Sądu Rejonowego w Oleśnie
Dodano: 2016-06-20 15:15:54             Zmodyfikowano: 2016-06-20 15:22:28
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Dostawa komputerów stacjonarnych na potrzeby Sądu Okręgowego w Opolu.
Termin składania ofert: 2016-06-17
więcej


Postępowanie prowadzone w trybie art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP na dostawę monitorów na rzecz Sądu Okręgowego w Opolu oraz Sądu Rejonowego w Głubczycach
Dodano: 2016-06-20 15:18:08             Zmodyfikowano: 2016-06-20 15:18:08
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Dostawa monitorów na rzecz Sądu Okręgowego w Opolu oraz Sądu Rejonowego w Głubczycach
Termin składania ofert: 2016-06-17
więcej


Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę wkładów barwiących dla Sądu Okręgowego w Opolu, Sądu Rejonowego w Głubczycach oraz Sądu Rejonowego w Oleśnie
Dodano: 2016-01-12 15:17:01             Zmodyfikowano: 2016-02-02 13:55:02
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wkładów barwiących dla Sądu Okręgowego w Opolu, Sądu Rejonowego w Głubczycach oraz Sądu Rejonowego w Oleśnie do urządzeń biurowych, których opis (nazwa oraz rodzaj urządzenia biurowego w którym wkład barwiący będzie wykorzystywany, symbol wkładu oznaczony przez producenta tego urządzenia, minimalną wydajność wkładu barwiącego) oraz ilości zostały wymienione w Formularzu cenowym oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do oferty.
Termin składania ofert: 2016-01-20
więcej


Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: usługi sprzątania Sądu Rejonowego w Głubczycach
Dodano: 2015-12-03 15:00:22             Zmodyfikowano: 2015-12-23 14:25:13
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są: Usługi sprzątania Sądu Rejonowego w Głubczycach polegające na sprzątaniu budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach a także usługi czyszczenia rynien oraz usługi usuwania sopli i nawisów śnieżnych z dachu budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący usług sprzątania budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ; 2.2. Wykaz oraz częstotliwość sprzątania budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ; 2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący usług sprzątania terenów zewnętrznych Sądu Rejonowego w Głubczycach stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ. 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę każdej osoby wykonujących czynności usług sprzątania budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach wskazane w pkt 2 Wykazu oraz częstotliwości sprzątania budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach (Załącznika Nr 2 do SIWZ) na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Weryfikacja i kontrola spełnienia powyższego wymogu oraz sankcje z tytułu niespełnienia powyższego wymogu, będą realizowane przez Zamawiającego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ. 4. Zamawiający zapewnia Wykonawcy składowanie odpadów we właściwych kontenerach zbiorczych usytuowanych na terenie posesji Sądu Rejonowego w Głubczycach z uwzględnieniem ich segregacji. 5. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania posegregowanych odpadów do właściwych kontenerów zbiorczych lub miejsc zbiorczych wskazanych przez Zamawiającego, z zachowaniem obowiązującego w Sądzie Rejonowym w Głubczycach sposobu segregacji odpadów. Przed umieszczeniem odpadów we właściwych kontenerach zbiorczych Wykonawca dokona zgniecenia lub rozłożenia odpadów w celu zminimalizowania ich powierzchni/objętości. Opróżnianie kontenerów zbiorczych należy do obowiązków Zamawiającego. 6. Odpady o charakterze niekomunalnym (o kodzie różnym niż 20) wytwarzane przez Wykonawcę w czasie wykonywania usługi, pozostają własnością Wykonawcy i nie mogą być składowane na terenie posesji Sądu Rejonowego w Głubczycach, bez jego zgody. Odpady te zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą zostać usunięte przez Wykonawcę jego staraniem i na własny koszt (np. opakowania po środkach czystości, ścierki, gąbki, kartony, itp.). 7. Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie higieniczno-sanitarno-gospodarcze w budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach. Pomieszczenie to udostępnione będzie nieodpłatnie na czas realizacji umowy. 8. Na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca może nieodpłatnie korzystać z wody i energii elektrycznej Zamawiającego. 9. Usługi sprzątania Wykonawca zobowiązany jest wykonać przy użyciu sprzętu ręcznego i mechanicznego odpowiedniego do rodzaju sprzątanych powierzchni, pozostających w dyspozycji Wykonawcy oraz osobami, za których działania jest on odpowiedzialny. 10. Wykonawca zapewni jednolity ubiór oraz umieszczone w widocznym miejscu identyfikatory (z imieniem, nazwiskiem i nazwą firmy) wszystkim osobom wykonującym usługi sprzątania w budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach. 11. Za przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż. obowiązujących w budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach przy wykonywaniu usług sprzątania odpowiedzialny jest Wykonawca. 12. Wykonawca zapewnia zabezpieczenie miejsca wykonywania usług sprzątania pod względem bhp, zabezpieczenie bhp dla pracowników wykonujących usługi sprzątania, sprzęt niezbędny do wykonania usługi np. rusztowania, barierki, pomosty itp. 13. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie miejsca wykonywanych usług, zabezpieczenie mienia i osób (w tym m.in. samochody, szyldy, agregaty klimatyzacji, przechodniów i inne) i odpowiada za wyrządzone szkody osobowe i majątkowe, poprzez ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej. Za wszelkie wypadki odpowiada Wykonawca. Jeżeli w miejscu prowadzenia usługi sprzątania znajdują się stojące samochody, Wykonawca odpowiada za spowodowanie przesunięcia i zabezpieczenie terenu. 14. Wykonawca jest zobowiązany w czasie wykonywania usług zapewnić na terenie objętym umową należyty ład, porządek oraz ponosić odpowiedzialność za szkody (np. stłuczenia i uszkodzenia przedmiotów szklanych, wazonów, doniczek) powstałe wobec pracowników Zamawiającego oraz osób trzecich (zewnętrznych), a także majątku Zamawiającego w związku z realizacją usług sprzątania oraz wskutek innych działań osób realizujących przedmiot zamówienia w imieniu Wykonawcy. 15. Wykonawca odpowiada za szkodę w pełnej wysokości wyrządzoną na rzeczach pozostawionych w pomieszczeniach przez Zamawiającego i pracowników Sądu Rejonowego w Głubczycach (za wyjątkiem walorów pieniężnych) oraz osoby trzecie w przypadku udowodnienia Wykonawcy, że w wyniku Jego działania tj. osób wykonujących usługę sprzątania rzeczy zostały skradzione, zniszczone lub uszkodzone, albo w inny sposób została zmniejszona ich wartość. 16. Zamawiający wymaga zapewnienia od Wykonawcy co najmniej jednej osoby koordynującej (administratora) pracę osób sprzątających, która zapewni stały bieżący nadzór nad osobami sprzątającymi oraz nad jakością wykonywanych prac objętych przedmiotem zamówienia. Ponadto Wykonawca zapewni stały kontakt administratora z przedstawicielem Zamawiającego oraz bezpośrednie spotkania w siedzibie oraz godzinach pracy Sądu Rejonowego w Głubczycach nie rzadziej niż raz w tygodniu. Administrator będzie wyposażony w telefon komórkowy oraz będzie upoważniony do kontaktowania się z Zamawiającym w zakresie bieżących uwag, doboru sprzętu oraz środków czystości itp. Będzie on odpowiedzialny za przekazywanie osobom sprzątającym uwag, zastrzeżeń i poleceń Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 17. Wszystkie osoby wybrane do świadczenia usług sprzątania Sądu Rejonowego w Głubczycach muszą posiadać aktualne zaświadczenie o niekaralności. 18. Do wykonania prac na wysokości powyżej 1m Wykonawca zobowiązany jest skierować osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 19. Wszystkie osoby wybrane do świadczenia przedmiotu zamówienia obowiązuje zakaz: a) wprowadzania osób trzecich do budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach; b) korzystania ze sprzętu biurowego Sądu Rejonowego w Głubczycach; c) przeglądania, kopiowania lub wynoszenia dokumentów Sądu Rejonowego w Głubczycach; d) korzystania z telefonów Sądu Rejonowego w Głubczycach; e) picia alkoholu, spożywania narkotyków i innych środków odurzających na terenie budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach. 20. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca w treści Formularza oferty, stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ, wskaże część zamówienia (zakres), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (art. 36 ust. 4 ustawy PZP). 21. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia określa Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ, wraz z jego załącznikami.
Termin składania ofert: 2015-12-11
więcej


Wyniki: 13 - 18 z 68
2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.