Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne


Przetarg nieograniczony na usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnienie sal konferencyjnych dla Sądu Okręgowego w Opolu
Dodano: 2012-06-21 15:38:07             Zmodyfikowano: 2012-07-17 14:12:28
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnienie wyposażonych sal konferencyjnych podczas szkolenia kuratorów sądów okręgu opolskiego – (3 dniowe); liczba uczestników szkolenia max. do 140 osób
Termin składania ofert: 2012-06-29
więcej


Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń komputerowych oraz części komputerowych dla Sądu Okręgowego w Opolu.
Dodano: 2012-06-01 15:18:20             Zmodyfikowano: 2012-06-14 15:23:24
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę (załadunek, transport, wyładunek i wniesienie) do siedziby Zamawiającego wszystkich urządzeń komputerowych oraz części komputerowych wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ o parametrach zgodnych z wymaganiami minimalnymi określonymi przez Zamawiającego.
Termin składania ofert: 2012-06-11
więcej


Przetarg nieograniczony na remont wewnętrznych dróg i placów oraz inne roboty zawarte w dokumentacji projektowej w Opolu przy ul. Plebiscytowej 3A i Ozimskiej 60A
Dodano: 2012-04-27 15:14:37             Zmodyfikowano: 2012-06-01 14:26:34
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonane przy budynku Sądu Rejonowego w Opolu ul. Ozimska 60A oraz przy budynku Sądu Okręgowego w Opolu ul. Plebiscytowa 3A na działkach nr 2/14, 2/23 i 2/15 stanowiących własność Skarbu Państwa w Trwałym Zarządzie Sądu Okręgowego w Opolu i Sądu Rejonowego w Opolu. Charakterystyka robót oraz podstawowe parametry zostały wskazane w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (Załącznik nr 7 do 13 do SIWZ). Przedmiot zamówienia zawarty w załączonej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót obejmuje między innymi następujący zakres robót : a) roboty drogowe: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowa pod nawierzchnie dróg, nawierzchnie dróg wewnętrznych zatoki miejsca parkingowe i chodniki układane z kostki granitowej i bazaltowej, krawężniki, prace wykończeniowe i uporządkowanie terenu budowy, oznakowanie dróg, zieleń b) kanalizacja zewnętrzna sanitarna, deszczowa i instalacje wodociągowe roboty: ziemne, wod-kan. instalacji i kanałów zewnętrznych, c) roboty elektryczne: oświetlenie dróg i placów; roboty ziemne, fundamentowe, elektryczne, ślusarskie, d) remont ogrodzeń i bram wjazdowych roboty: ziemne, murarskie, ślusarskie, elektryczne e) roboty rozbiórkowe: rozbiórka zbiornika p.poż., f) przebudowa istniejącego magazynu dowodów rzeczowych roboty: rozbiórkowe, ziemne, fundamentowe murarskie dekarskie, elektryczne. g) pełną obsługę geodezyjną w trakcie wyk. robót wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i złożeniem jej do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii w Opolu z potwierdzeniem o przyjęciu dokumentacji do zasobów geodezyjnych.
Termin składania ofert: 2012-05-23
więcej


Przetarg nieograniczony na usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnienie sal konferencyjnych dla Sądu Okręgowego w Opolu
Dodano: 2012-03-07 18:47:40             Zmodyfikowano: 2012-03-27 15:28:48
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnienie wyposażonych sal konferencyjnych podczas szkolenia dla sędziów sądów okręgu opolskiego – (3 dniowe); liczba uczestników szkolenia max. do 160 osób.
Termin składania ofert: 2012-03-15
więcej


Przetarg nieograniczony na całodobową ochronę osób, budynków i mienia Sądu Okręgowego w Opolu
Dodano: 2012-02-27 15:39:57             Zmodyfikowano: 2012-03-06 15:24:06
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona osób, obiektów i mienia Sądu Okręgowego w Opolu w budynkach przy Pl. Daszyńskiego 1 oraz przy ul. Plebiscytowej 3a. Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy, w chronionych budynkach, odpowiednie pomieszczenie socjalne dla osób pełniących ochronę. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy ubiegającego się o niniejsze zamówienie publiczne zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Osoby pełniące ochronę w budynku Sądu Okręgowego w Opolu przy Pl. Daszyńskiego 1 w czasie obsługi urządzenia RTG do kontroli bagażu będą narażone na promieniowanie jonizujące (rentgenowskie). Osoby pełniące ochronę w budynku Sądu Okręgowego w Opolu przy ul. Plebiscytowej 3a mogą być narażone na promieniowanie jonizujące (rentgenowskie) w związku z planowanym przez Zamawiającego zakupem urządzenia RTG do kontroli bagażu. Wymaga się aby Wykonawca wykonywał przedmiot zamówienia za pomocą osób posiadających badania lekarskie dopuszczające do pracy w środowisku narażonym na promieniowanie jonizujące oraz potwierdzeń odbytych przez te osoby szkoleń bhp w zakresie ochrony radiologicznej przed promieniowaniem jonizującym (rentgenowskim). Zamawiający na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy PZP zastrzega część przedmiotu zamówienia, której Wykonawca nie może powierzyć Podwykonawcom. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia Podwykonawcom realizacji części zamówienia w zakresie monitoringu, bądź też realizacji jego części. Zamawiający zastrzega sobie możliwość utworzenia dodatkowego stanowiska ochrony w budynkach Sądu Okręgowego w Opolu. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia możliwość udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień uzupełniających obejmujących cały zakres rodzajowy przewidziany dla zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego (art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy PZP).
Termin składania ofert: 2012-03-14
więcej


Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawa materiałów biurowych i papierniczych oraz chemii gospodarczej dla Sądu Okręgowego w Opolu
Dodano: 2012-01-26 15:08:07             Zmodyfikowano: 2012-02-08 15:12:47
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa materiałów biurowych i papierniczych oraz artykułów chemii gospodarczej dla Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na części. Część nr 1 zamówienia – sprzedaż i dostawa materiałów biurowych i papierniczych dla Sądu Okręgowego w Opolu; Część 2 zamówienia – sprzedaż i dostawa artykułów chemii gospodarczej dla Sądu Okręgowego w Opolu
Termin składania ofert: 2012-02-03
więcej


Wyniki: 55 - 60 z 75
2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.