Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Zamówienia publiczne Postępowania prowadzone w trybie ...

Postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wkładów barwiących dla Sądu Okręgowego w Opolu, Sądu Rejonowego w Głubczycach oraz Sądu Rejonowego w Oleśnie”

Dodano: 2018-05-22 14:29:13             Zmodyfikowano: 2018-06-14 14:49:47
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wkładów barwiących dla Sądu Okręgowego w Opolu, Sądu Rejonowego w Głubczycach oraz Sądu Rejonowego w Oleśnie do urządzeń biurowych, których opis (nazwa oraz rodzaj urządzenia biurowego w którym wkład barwiący będzie wykorzystywany, symbol wkładu oznaczony przez producenta tego urządzenia, minimalną wydajność wkładu barwiącego) oraz ilości zostały wymienione w Formularzu cenowym oferty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. Określone w Formularzu cenowym oferty, ilości zostały podane szacunkowo. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości przedmiotu zamówienia (z zastrzeżeniem, iż łączna wartość całego przedmiotu zamówienia nie będzie mniejsza, niż 50% kwoty określonej w § 2 ust. 1 Umowy) lub też większej ilości poszczególnych składowych przedmiotu zamówienia, przy czym ilości wskazane w poz. Formularza cenowego oferty mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, z zachowaniem cen jednostkowych brutto podanych przez Wykonawcę w Formularzu cenowym oferty. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe roszczenie w stosunku do Zamawiającego. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wkładów barwiących na własny koszt (w tym wniesienie do wskazanych pomieszczeń Sądu Okręgowego w Opolu, Sądu Rejonowego w Głubczycach, Sądu Rejonowego w Oleśnie), własnym staraniem i na własne ryzyko, a także dokonanie protokolarnego przekazania danej dostawy w terminie do max. 6 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Składanie zamówień odbywać się będzie w dni robocze (pn-pt) w godz.: 7:30 – 15:30 pisemnie lub pocztą elektroniczną pod nr/adres wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca w treści Formularza oferty, wskaże część zamówienia (zakres), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (art. 36 ust. 1 PZP). Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia, w tym warunki gwarancji oraz reklamacji określono w Projekcie umowy wraz z jej załącznikami.
Termin składania ofert: 2018-05-30
2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.