Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Oferty pracy Staż urzędniczy, inne Konkurs na staż urzędniczy - docelowo ...

Konkurs na staż urzędniczy - docelowo stanowisko radcy prawnego na 1/2 etatu w Sądzie Okręgowym w Opolu

Dodano: 2017-07-24 09:13:57             Zmodyfikowano: 2017-07-27 11:07:57
Ukryj rejestr
Opublikował: Krzysztof Glied
ZMODYFIKOWANO Przez: Krzysztof Glied
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Dyrektor Sądu
Data wytworzenia informacji: 2017.07.18
Odsłon: 2539

Ogłoszenie o konkursie na jedno wolne stanowisko pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 etatu) w Sądzie Okręgowym w Opolu - na stanowisku stażysty - docelowo radcy prawnego na podstawie umowy o pracę
K-1102-9/17
DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W OPOLU
OGŁASZA NABÓR STANOWISKO URZĘDNICZE
– RADCA PRAWNY NA ½ ETATU
W SĄDZIE OKRĘGOWYM W OPOLU
PODSTAWOWE DANE:
 
Nazwa i adres sądu ogłaszającego konkurs:
Sąd Okręgowy w Opolu, Pl. Daszyńskiego 1, 45-064 Opole
 
Oznaczenie konkursu:
K-1102-9/17
 
Określenie wolnych stanowisk pracy:
jedno wolne stanowisko pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 etatu) w Sądzie Okręgowym w Opolu – na stanowisku stażysty – docelowo Radcy Prawnego na podstawie umowy o pracę.
 
WYMAGANIA NIEZBĘDNE – zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.
o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2017 r. poz. 246 – j.t. ze zm.) w związku
z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r.
w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2017 r., poz. 485) urzędnikiem może zostać osoba:
 1. która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. o nieposzlakowanej opinii,
 3. która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 4. przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. wykształcenie wyższe prawnicze,
 7. kwalifikacje - wpis na listę Radców Prawnych uprawniający do wykonywania zawodu.

WYMAGANIA DODATKOWE:
 1. znajomość obowiązujących przepisów prawa dotyczących funkcjonowania sądów powszechnych,
 2. 3 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku radcy prawnego w jednostkach sektora finansów publicznych,
 3. umiejętność analitycznego myślenia i negocjacji,
 4. komunikatywność, kreatywność, komunikacja werbalna i pisemna,
 5. znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 6. znajomość obsługi komputera,

 DO ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE, M.IN.:
 1. zapewnienie obsługi prawnej Prezesa, Dyrektora i komórek organizacyjnych Sądu Okręgowego w Opolu oraz sądów funkcjonalnych,
 2. opiniowanie pod względem formalno – prawnym projektów aktów prawnych (zarządzeń, regulaminów, decyzji), zawieranych umów i porozumień,
 3. wspomaganie pracowników komórek organizacyjnych sądu w redagowaniu istotnych dokumentów wywołujących skutki prawno – finansowe,
 4. weryfikowanie dokumentacji tworzonej w sferze zamówień publicznych,
 5. sporządzanie opinii prawnych i udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień w sprawach kierowanych przez komórki organizacyjne sądu,
 6. sprawowanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności budżetu sądu i Skarbu Państwa,
 7. reprezentowanie interesów Sądu w ramach udzielonych pełnomocnictw przez Prezesa i Dyrektora Sądu przed sądami, innymi organami oraz instytucjami, zapewnienie poprawnego obiegu dokumentów wynikających z zastępstwa procesowego,
 8. informowanie organów sądu o zmianach w obowiązującym stanie prawnym.
WYMAGANE DOKUMENTY:
Kandydaci we wskazanym niżej terminie, zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
 1. podanie o przyjęcie na wolne stanowisko pracy na umowę o pracę, adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Opolu, z podaniem również danych teleadresowych oraz wskazaniem numeru konkursu,
 2. CV lub życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie prawnicze,
 4. kserokopia wpisu na listę radców prawnych,
 5. oświadczenia zgodnie z art. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.  o pracownikach sądów i prokuratury,
 6. podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 Opcjonalnie:
 1. kserokopie świadectw z uprzednich zakładów pracy oraz zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 2. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych.
OD KANDYDATA PODCZAS PRZEBIEGU KONKURSU WYMAGANA BĘDZIE M.IN. ZNAJOMOŚĆ:
 • Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 t. j. ze zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 t. j. ze zm.)
 • Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2017 r., poz. 246 t. j. ze zm.)
 • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 t. j. ze zm.)
 • Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 t. j. ze zm.)
 • Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 t. j. ze zm.)
 • Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 t. j. ze zm.);
 • Ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 t. j. ze zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r.  w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1476 ze zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 69 t. j.)
OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O SKŁADANIE OFERT NA ADRES:
BIURO PODAWCZE SĄDU OKRĘGOWEGO W OPOLU, PL. DASZYŃSKIEGO 1,
45-064 OPOLE, Z DOPISKIEM: „K-1102-9 /17”.

Termin składania ofert upływa w dniu 31 lipca 2017 r ., decyduje data wpływu oferty
do Sądu lub data stempla pocztowego. Kandydatury zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
Dane osobowe zawarte w aplikacji będą przetwarzane przez Sąd Okręgowy w Opolu jedynie w celu przeprowadzenia procedury naboru.
Uprzejmie informujemy, że nadesłane oferty nie zostaną zwrócone, dlatego kandydaci proszeni są o składanie wyłącznie kserokopii dokumentów. Po dokonaniu rekrutacji komisja dokona zniszczenia aplikacji. Informacja o poszczególnych etapach konkursu i wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Opolu (www.opole.so.gov.pl) oraz tablicy ogłoszeń Sądu.
Informacja telefoniczna: 775 418 123 lub 116.
 
Procedura konkursowa zostanie przeprowadzona zgodnie z wytycznymi zawartymi
w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 400 j.t.) w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze.


2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.