Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Oferty pracy Staż urzędniczy, inne Dyrektor Sądu Okręgowego w Opolu ...

Dyrektor Sądu Okręgowego w Opolu ogłasza konkurs na umowę zastępstwo do Sądu Rejonowego w Głubczycach w wymiarze pełnego etatu na stanowisku sekretarza sądowego.

Dodano: 2017-11-21 10:48:35             Zmodyfikowano: 2017-11-21 10:49:10
Rejestr zmian
DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W OPOLU
ogłasza konkurs w celu zatrudnienia pracownika na zastępstwo urzędnika
w pełnym wymiarze czasu pracy
w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy
w Sądzie Rejonowym w Głubczycach
PODSTAWOWE DANE:
Nazwa i adres sądu: Sąd Okręgowy w Opolu, 45-064 Opole, Plac Daszyńskiego 1
Nazwa i adres sądu, którego dotyczy konkurs:
SĄD REJONOWY W GŁUBCZYCACH
UL. KOCHANOWSKIEGO 1, 48-100 GŁUBCZYCE
Oznaczenie konkursu:
K-1102- 22/17
Określenie wolnych stanowisk pracy:
jedno wolne stanowisko pracy w pełnym wymiarze czasu pracy (umowa na czas określony w czasie usprawiedliwionej nieobecności urzędnika sądowego)
WYMAGANIA NIEZBĘDNE – zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2017 r. poz. 246 – j.t. ze zm.) w związku z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2017 r., poz. 485) urzędnikiem może zostać osoba:
 1. która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. o nieposzlakowanej opinii,
 3. która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 4. przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny, umiejętność obsługi komputera w tym biegłego pisania.
WYMAGANIA DODATKOWE:
 1. znajomość techniki pracy biurowej,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. zdolności analityczne,
 4. komunikatywność,
 5. operatywność, dobra organizacja pracy,
 6. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
 7. systematyczność, odporność na stres.
DO ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE, M.IN.:
 1. wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt spraw oraz urządzeń ewidencyjnych do ich rejestrowania,
 2. wykonywanie zarządzeń wydanych w sprawach sądowych,
 3. protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,
 4. sporządzanie wokand,
 5. wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.
WYMAGANE DOKUMENTY:
Kandydaci we wskazanym niżej terminie, zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
 1. podanie o przyjęcie na wolne stanowisko pracy na umowę zastępstwo, adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Opolu, (z podaniem również danych teleadresowych oraz wskazaniem numeru konkursu),
 2. CV lub życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 3. kserokopia ukończenia szkoły średniej wraz z egzaminem maturalnym lub dyplom studiów wyższych,
 4. oświadczenia zgodnie z art. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.  o pracownikach sądów i prokuratury,
 5. podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
   
  (wzór oświadczenia – do pobrania)
Opcjonalnie:
 1. kserokopie świadectw z uprzednich zakładów pracy oraz zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 2. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych.
OD KANDYDATA PODCZAS PRZEBIEGU KONKURSU WYMAGANA BĘDZIE M.IN. ZNAJOMOŚĆ:
 • ustawy  z 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2017 r., poz. 246 j.t. ze zm.);
 • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk  i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2017 r., poz. 485);
 • ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 j.t. ze zm.);
 • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316, ze zm.);
 • zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS. z 2003 r., nr 5, poz. 22, ze zm.).
OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O SKŁADANIE OFERT NA ADRES:
SAMODZIELNA SEKCJA ADMINISTRACYJNA SĄDU REJONOWEGO W GŁUBCZYCACH, UL. KOCHANOWSKIEGO 1, 48-100 GŁUBCZYCE, Z DOPISKIEM:   „K-1102- 22/17”.
Termin składania ofert upływa w dniu 8 grudnia  2017 r ., decyduje data wpływu oferty do Sądu lub data stempla pocztowego. Kandydatury zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
Dane osobowe zawarte w aplikacji będą przetwarzane przez Sąd Okręgowy w Opolu jedynie w celu przeprowadzenia procedury naboru.
Uprzejmie informujemy, że nadesłane oferty nie zostaną zwrócone, dlatego kandydaci proszeni są o składanie wyłącznie kserokopii dokumentów. Po dokonaniu rekrutacji komisja dokona zniszczenia aplikacji. Informacja o poszczególnych etapach konkursu i wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Opolu (www.opole.so.gov.pl), Sądu Rejonowego w Głubczycach (www.glubczyce.sr.gov.pl) oraz tablicach ogłoszeń w budynkach Sądu. Informacja telefoniczna: 774 710 626 w godz. 7.30 – 15.30.
Procedura konkursowa zostanie przeprowadzona zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 400 j.t.) w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze.


2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.