Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Oferty pracy Staż urzędniczy, inne Ogłoszenie o konkursie na wolne ...

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko pracy specjalisty ds. Inwestycji w Oddziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Opolu (K-1102-9/18).

Dodano: 2018-03-29 14:01:00             Zmodyfikowano: 2018-03-29 14:30:39
Rejestr zmian
K-1102-9/18
DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W OPOLU
Na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. – Dz. U. z 2017 r. poz. 246 ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. – Dz. U. z 2014 r. poz. 400) ogłasza
konkurs o sygnaturze K-1102-9/18
na stanowisko:
specjalisty ds. inwestycji w Oddziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Opolu
PODSTAWOWE DANE:
Nazwa i adres sądu ogłaszającego konkurs:
Sąd Okręgowy w Opolu, Pl. Daszyńskiego 1, 45-064 Opole
Określenie wolnych stanowisk pracy:
jedno wolne stanowisko pracy w pełnym wymiarze czasu pracy w Sądzie Okręgowym w Opolu na stanowisku stażysty – docelowo  specjalisty ds. inwestycji na podstawie umowy o pracę
WYMAGANIA NIEZBĘDNE – zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2017 r. poz. 246 – j.t. ze zm.) w związku z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2017 r., poz. 485) urzędnikiem może zostać osoba:
 1. która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. o nieposzlakowanej opinii,
 3. która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 4. przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. wykształcenie – inżynierskie, profil budowlany.
WYMAGANIA DODATKOWE:
 • wykształcenie wyższe – magisterskie, profil budowlany,
 • uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń,
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w przygotowywaniu i realizacji robót budowlanych,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office (Word, Excel),
 • umiejętności kosztorysowania i obsługi programu do kosztorysowania „Norma”,
 • samodzielność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • prawo jazdy kategorii „B”,
 • umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej i zespołowej,
 • dodatkowym atutem będzie: umiejętność pracy w programie SAP.
DO ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE, M.IN.:
 1. sprawowanie nadzoru nad przydzielonymi zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi w zakresie planowania, rozliczeń i sprawozdawczości w celu zapewnienia prawidłowej ich realizacji,
 2. sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym przydzielonych obiektów sądowych w celu zapewnienia prawidłowego ich funkcjonowania, przeprowadzanie kontroli okresowych,
 3. przygotowywanie zapytań ofertowych, projektów umów, zleceń dla wykonawców dla zamówień do 30 tys. Euro,
 4. przygotowywanie dokumentacji wstępnej inwestycji i remontów (programów funkcjonalno-użytkowych, programów inwestycyjnych, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji i innych niezbędnych do zaplanowania i wdrożenia inwestycji i remontów) oraz odbiór, ocena i opiniowanie dokumentacji technicznej w celu zapewnienia odpowiedniej realizacji zadania,
 5. przygotowywanie i współdziałanie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie prowadzonych zadań remontowych i inwestycyjnych usług i dostaw,
 6. prowadzenie korespondencji z wykonawcami dostawcami i usługodawcami – przygotowywanie projektów pism,
 7. opisywanie pod względem merytorycznym faktur i wprowadzanie do systemu SAP danych,
 8. prowadzenie dokumentacji bieżącej.
WYMAGANE DOKUMENTY:
Kandydaci we wskazanym niżej terminie, zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
 1. podanie o przyjęcie na wolne stanowisko pracy na umowę o pracę, adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Opolu, z podaniem również danych teleadresowych oraz wskazaniem numeru konkursu,
 2. CV lub życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 3. kserokopia dyplomu,
 4. oświadczenia zgodnie z art. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury,
 5. podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
Opcjonalnie:
 1. kserokopie świadectw z uprzednich zakładów pracy oraz zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 2. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych.
OD KANDYDATA PODCZAS PRZEBIEGU KONKURSU WYMAGANA BĘDZIE M.IN. ZNAJOMOŚĆ:
 • Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 t. j. ze zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 t. j.) – w zakresie dotyczącym budynków użyteczności publicznej.
 • Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 736 t.j. ze zm.).
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., nr 169 poz. 1650 t.j. ze zm.).
 • Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 t.j. ze zm.).
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1476 ze zm.).
 • Ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 t.j. ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 t.j.).
 • Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 23 t.j. ze zm.).
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 t.j. ze zm.).
 • Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2017 r., poz. 246 t.j. ze zm.).
OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O SKŁADANIE OFERT NA ADRES: SĄDU OKRĘGOWEGO W OPOLU, PL. DASZYŃSKIEGO 1, 45-064 OPOLE, Z DOPISKIEM:   „K-1102-9/18”.
Termin składania ofert upływa w dniu 13 kwietnia 2018 r ., decyduje data wpływu oferty do Sądu lub data stempla pocztowego. Kandydatury zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
Dane osobowe zawarte w aplikacji będą przetwarzane przez Sąd Okręgowy w Opolu jedynie w celu przeprowadzenia procedury naboru.
Uprzejmie informujemy, że nadesłane oferty nie zostaną zwrócone, dlatego kandydaci proszeni są o składanie wyłącznie kserokopii dokumentów. Po dokonaniu rekrutacji komisja dokona zniszczenia aplikacji. Informacja o poszczególnych etapach konkursu i wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Opolu (www.opole.so.gov.pl) oraz tablicy ogłoszeń Sądu.
Informacja telefoniczna: (77) 54 18 123 lub 116.
Procedura konkursowa zostanie przeprowadzona zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 400 j.t.) w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze.


2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.