Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Oferty pracy Staż urzędniczy, inne Ogłoszenie o konkursie w celu zatrudnienia ...

Ogłoszenie o konkursie w celu zatrudnienia pracownika na zastępstwo urzędnika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy - ½ etatu w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Opolu (K-1102-12/18).

Dodano: 2018-05-02 14:37:44             Zmodyfikowano: 2018-05-02 14:37:44
Ukryj rejestr
Opublikował: Krzysztof Glied
ZMODYFIKOWANO Przez: Krzysztof Glied
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Dyrektor Sądu Okręgowego w Opolu
Data wytworzenia informacji: 2018-05-02
Odsłon: 785

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W OPOLU
OGŁASZA KONKURS W CELU ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA
NA ZASTĘPSTWO URZĘDNIKA
W OKRESIE JEGO USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI W PRACY
W NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY - ½ ETATU

PODSTAWOWE DANE:
Nazwa i adres sądu ogłaszającego konkurs:
Sąd Okręgowy w Opolu, Pl. Daszyńskiego 1, 45-064 Opole
Oznaczenie konkursu:
K-1102-12/18
Określenie wolnych stanowisk pracy:
jedno wolne stanowisko pracy w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Opolu
w niepełnym wymiarze czasu pracy (½ etatu – umowa na czas określony w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy urzędnika sądowego)
WYMAGANIA NIEZBĘDNE – zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r. poz. 577, j.t.) w związku z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2017 r., poz. 485 ze zm.) urzędnikiem może zostać osoba:
 1. która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. o nieposzlakowanej opinii,
 3. która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 4. przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny, umiejętność obsługi komputera w tym biegłego pisania.
WYMAGANIA DODATKOWE:
 1. wykształcenie wyższe pierwszego stopnia, m. in. niezbędne do otrzymania awansu,
 2. znajomość techniki pracy biurowej,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. komunikatywność,
 5. operatywność, dobra organizacja pracy,
 6. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
 7. systematyczność, odporność na stres.
Kandydaci powinni również wykazać się zdolnościami analitycznymi, komunikatywnością, odpornością na stres, kulturą osobistą, a także umiejętnością pracy w zespole.
DO ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE, M.IN.:
 1. wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt spraw oraz urządzeń ewidencyjnych do ich rejestrowania,
 2. wykonywanie zarządzeń wydanych w sprawach sądowych,
 3. protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,
 4. sporządzanie wokand,
 5. wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.
WYMAGANE DOKUMENTY:
Kandydaci we wskazanym niżej terminie, zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
 1. podanie o przyjęcie na wolne stanowisko stażysty, adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Opolu, (z podaniem również danych teleadresowych oraz wskazaniem numeru konkursu),
 2. CV lub życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 3. kserokopia ukończenia szkoły średniej lub dyplomu studiów wyższych,
 4. oświadczenia zgodnie z art. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury,
 5. podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
   
  (wzór oświadczenia – poniżej)
Opcjonalnie:
 1. świadectwa z uprzednich zakładów pracy oraz zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 2. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych.
OD KANDYDATA PODCZAS PRZEBIEGU KONKURSU WYMAGANA BĘDZIE M.IN. ZNAJOMOŚĆ:
 • ustawy z 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2018 r., poz. 577 t. j.);
 • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 r., poz. 485 ze zm.);
 • ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 23 t. j.);
 • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 ze zm.);
 • zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS. z 2003 r., nr 5, poz. 22 ze zm.).
OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O SKŁADANIE OFERT NA ADRES:
ODDZIAŁ KADR SĄDU OKRĘGOWEGO W OPOLU, PL. DASZYŃSKIEGO 1,
45-064  OPOLE – Z DOPISKIEM: „ K-1102-12/18”.
Termin składania ofert upływa w dniu 11 maja 2018 r., decyduje data wpływu oferty do Sądu lub data stempla pocztowego. Kandydatury zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, że:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Opolu z siedzibą w Opolu, pl. Daszyńskiego 1.
 • Dane przetwarzane są w celach związanych z procedurą rekrutacji prowadzoną przez Sąd Okręgowy w Opolu i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Podanie danych jest dobrowolne.
Uprzejmie informujemy, że nadesłane oferty nie zostaną zwrócone, dlatego kandydaci pro-szeni są o składanie wyłącznie kserokopii dokumentów. Po dokonaniu rekrutacji komisja dokona zniszczenia aplikacji.
Informacja o poszczególnych etapach konkursu i wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Opolu (www.opole.so.gov.pl) oraz tablicy ogło-szeń Sądu. Informacja telefoniczna: 775 418 123.
Procedura konkursowa zostanie przeprowadzona zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 400 j.t.) w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze.


2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.