Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Oferty pracy Staż urzędniczy, inne Ogłoszenie o konkursie na jedno ...

Ogłoszenie o konkursie na jedno wolne stanowisko stażysty (docelowo archiwisty) w Sądzie Okręgowym w Opolu K-1102-5/17

Dodano: 2017-03-29 14:28:16             Zmodyfikowano: 2017-03-29 14:28:41
Rejestr zmian
K-1102-5/17

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W OPOLU
OGŁASZA NABÓR NA STAŻ URZĘDNICZY
W SĄDZIE OKRĘGOWYM W OPOLU
NA STANOWISKO ARCHIWISTY

PODSTAWOWE DANE:
Nazwa i adres sądu ogłaszającego konkurs:
Sąd Okręgowy w Opolu, Pl. Daszyńskiego 1, 45-064 Opole
Oznaczenie konkursu:
K-1102-5/17
Określenie wolnych stanowisk pracy:
jedno wolne stanowisko pracy w pełnym wymiarze czasu pracy w Oddziale Administracyjnym Sądu – na podstawie umowy o pracę na czas określony (docelowo na czas nieokreślony na stanowisko archiwisty).
WYMAGANIA NIEZBĘDNE – zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2015 r. poz. 1241 – j.t. ze zm.) w związku z załącznikiem
nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2017 r., poz. 485) urzędnikiem może zostać osoba:
 1. która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. o nieposzlakowanej opinii,
 3. która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 4. przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny, a także kurs dla archiwistów.
WYMAGANIA DODATKOWE:
 1. wykształcenie wyższe kierunkowe,
 2. doświadczenie w pracy w archiwum zakładowym,
 3. znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 4. znajomość obsługi komputera,
 5. obsługa programu informatycznego „Archsys”,
 6. ukończony kurs dla archiwistów II stopnia,
   
DO ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE, M.IN.:
Prowadzenie Archiwum Zakładowego w Sądzie Okręgowym w Opolu dla dokumentacji powstałej w komórkach organizacyjnych, w toku działalności Sądu, a w szczególności:
 • przyjmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych Sądu, przechowywanie i zabezpieczenie przyjętej dokumentacji i prowadzenie jej ewidencji,
 • przechowywanie i przekazywanie dokumentacji stanowiącej materiały archiwalne kat. „A” do właściwego archiwum państwowego,
 • udostępnianie przechowywanej w Archiwum Zakładowym dokumentacji za pokwitowaniem osobom upoważnionym,
 • inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej kat „B”, udział w komisyjnym jej brakowaniu oraz przekazywanie wybrakowanych materiałów na makulaturę,
 • utrzymywanie stałych kontaktów z właściwym Archiwum Państwowym
WYMAGANE DOKUMENTY:
Kandydaci we wskazanym niżej terminie, zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
 1.  podanie o przyjęcie na wolne stanowisko pracy na umowę o pracę, adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Opolu, (z podaniem również danych teleadresowych oraz wskazaniem numeru konkursu),
 2. CV lub życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 3. kserokopia ukończenia szkoły średniej wraz ze zdanym egzaminem maturalnym i stosownym kursem dla archiwistów,
 4. oświadczenia zgodnie z art. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.  o pracownikach sądów i prokuratury,
 5. podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
   
  (wzór oświadczenia – pobierz)
Opcjonalnie:
 1. kserokopia potwierdzająca wyższe wykształcenie kierunkowe,
 2. kserokopie świadectw z uprzednich zakładów pracy oraz zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 3. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych.

OD KANDYDATA PODCZAS PRZEBIEGU KONKURSU WYMAGANA BĘDZIE M.IN. ZNAJOMOŚĆ:
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 2062 t. j. ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., ze zm.)
 • Ustawa z 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1506 t. j. ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1743);
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych tworzących ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny (Dz. U. z 2015 r., poz. 1733);
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie przechowywania akt spraw sadowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia (Dz. U. z 2014 r., poz. 991, t. j.);

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O SKŁADANIE OFERT NA ADRES:
BIURO PODAWCZE SĄDU OKRĘGOWEGO W OPOLU, PL. DASZYŃSKIEGO 1, 45-064 OPOLE, Z DOPISKIEM: „K-1102-5/17”.
Termin składania ofert upływa w dniu 12 kwietnia 2017 r., decyduje data wpływu oferty do Sądu lub data stempla pocztowego. Kandydatury zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
Dane osobowe zawarte w aplikacji będą przetwarzane przez Sąd Okręgowy w Opolu jedynie w celu przeprowadzenia procedury naboru.
Uprzejmie informujemy, że nadesłane oferty nie zostaną zwrócone, dlatego kandydaci proszeni są o składanie wyłącznie kserokopii dokumentów. Po dokonaniu rekrutacji komisja dokona zniszczenia aplikacji. Informacja o poszczególnych etapach konkursu i wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Opolu (www.opole.so.gov.pl) oraz tablicy ogłoszeń Sądu. Informacja telefoniczna: 775 418 123 lub 116.
Procedura konkursowa zostanie przeprowadzona zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 400 j.t.) w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze.


2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.