Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Oferty pracy Staż urzędniczy, inne Ogłoszenie o konkursie na wolne ...

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko pracy stażysty, docelowo kasjer/księgowy w Oddziale Finansowym Sądu Okręgowego w Opolu (K-1102-24/18).

Dodano: 2018-07-25 15:12:53             Zmodyfikowano: 2018-07-25 15:13:25
Rejestr zmian
K-1102-24/18
DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W OPOLU
OGŁASZA NABÓR NA STAŻ URZĘDNICZY
(DOCELOWO – KASJER/KSIĘGOWY)
W SĄDZIE OKRĘGOWYM W OPOLU
PODSTAWOWE DANE:
Nazwa i adres sądu ogłaszającego konkurs:
Sąd Okręgowy w Opolu
Pl. Daszyńskiego 1, 45-064 Opole
Oznaczenie konkursu:
K-1102-24/18
Określenie wolnych stanowisk pracy:
jedno wolne stanowisko pracy stażysty, docelowo kasjer/księgowy w Oddziale Finanso-wym w pełnym wymiarze czasu pracy – umowa o pracę.
WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
 1. Pełna zdolność do czynności prawnych.
 2. Nieposzlakowana opinia.
 3. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, a także w chwili obecnej nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
WYMAGANIA DODATKOWE:
 1. Wykształcenie wyższe – preferowane ekonomiczne.
 2. Doświadczenie zawodowe w księgowości.
 3. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, zwłaszcza programu Excel i Word.
 4. Znajomość ustawy o rachunkowości i finansach publicznych.
 5. Preferowana znajomość obsługi programu finansowo-księgowego i kadro-płacowego ZSRK SAP.
 6. Kandydaci powinni również wykazać się zdolnościami analitycznymi, komunikatywnością, odpornością na stres, kulturą osobistą, a także umiejętnością pra-cy w zespole.
ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU PRACY:
 1. Prowadzenie rozliczeń w zakresie realizacji dochodów budżetowych.
 2. Prowadzenie rozliczeń  w zakresie wydatków budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Prowadzenie rozliczeń wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Sporządzanie sprawozdawczości okresowej.
 5. Prawidłowe archiwizowanie dokumentacji w zakresie spraw powierzonych.
 6. Wykonywanie innych czynności na polecenie kierownika jednostki lub bezpośredniego przełożonego.
 7. Ponoszenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny budżetowej w zakresie powierzonych obowiązków.
WYMAGANE DOKUMENTY:
Kandydaci we wskazanym niżej terminie, zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
 1. podanie o przyjęcie na wolne stanowisko pracy na umowę o pracę, adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Opolu, z podaniem również danych teleadresowych oraz wskazaniem numeru konkursu,
 2. CV lub życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 3. kserokopia dyplomu,
 4. oświadczenia zgodnie z art. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.  o pracownikach sądów i prokuratury,
 5. podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
    (wzór oświadczeń – pobierz)
Opcjonalnie:
 1. kserokopie świadectw z uprzednich zakładów pracy oraz zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 2. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych.
OD KANDYDATA PODCZAS PRZEBIEGU KONKURSU WYMAGANA BĘDZIE M.IN. ZNAJOMOŚĆ:
 • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 • ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych;
 • rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowe-go sposobu wykonywania budżetu państwa;
 • ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • znajomość ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • ustawy  z 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury;
 • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i pro-kuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.
OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O SKŁADANIE OFERT NA ADRES:
SĄD OKRĘGOWY W OPOLU, PL. DASZYŃSKIEGO 1, 45-064 OPOLE, Z DOPISKIEM:„K-1102-24/18”.
Termin składania ofert upływa w dniu 8 sierpnia 2018 r., decyduje data wpływu oferty do Sądu lub data stempla pocztowego. Kandydatury zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO - informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Opolu z siedzibą w Opolu, pl. Daszyńskiego 1, .
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: , tel. 77 54 18 116.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział, a w przypadku mieszczenia na liście rezerwowej do czasu zatrudnienia, nie dłużej jednak niż rok od ogłoszenia listy.
 5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do Swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunię-cia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko osoby, jednostki lub instytucje upoważnione do tego z mocy prawa.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pani/Pan udział.
  Uprzejmie informujemy, że nadesłane oferty nie zostaną zwrócone, dlatego kandydaci pro-szeni są o składanie wyłącznie kserokopii dokumentów. Po dokonaniu rekrutacji komisja dokona zniszczenia aplikacji.
Informacja o poszczególnych etapach konkursu i wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Opolu (www.opole.so.gov.pl) oraz tablicy  ogło-szeń Sądu. Informacja telefoniczna: 775 418 123.
Procedura konkursowa zostanie przeprowadzona zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 400 j.t.) w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze.
 


2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.