Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Oferty pracy Staż urzędniczy, inne Ogłoszenie o konkursie na wolne ...

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 etatu) w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Opolu – na podstawie umowy o pracę na czas określony (docelowo na czas nieokreślony)

Dodano: 2017-01-10 13:19:16             Zmodyfikowano: 2017-01-10 13:22:34
Ukryj rejestr
Opublikował: Roman Gargul
ZMODYFIKOWANO Przez: Roman Gargul
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Grzeszczuk
Data wytworzenia informacji: 2017-01-09
Odsłon: 3373

K-1102-1/17
DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W OPOLU
OGŁASZA NABÓR NA STAŻ URZĘDNICZY
W SĄDZIE OKRĘGOWYM W OPOLU (W ODDZIALE KADR)

PODSTAWOWE DANE:
Nazwa i adres sądu ogłaszającego konkurs:
Sąd Okręgowy w Opolu, Pl. Daszyńskiego 1, 45-064 Opole
Oznaczenie konkursu:
K-1102-1/17
Określenie wolnych stanowisk pracy:
jedno wolne stanowisko pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 etatu) w Oddziale Kadr Sądu – na podstawie umowy o pracę na czas określony (docelowo na czas nieokreślony).
WYMAGANIA NIEZBĘDNE – zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2015 r. poz. 1241 – j.t. ze zm.) w związku z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2015 r., poz. 54 ze zm.) urzędnikiem może zostać osoba:
 1. która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. o nieposzlakowanej opinii,
 3. która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 4. przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny, umiejętność obsługi komputera w tym biegłego pisania.
WYMAGANIA DODATKOWE:
 1. wykształcenie wyższe – preferowane z zarządzania zasobami ludzkimi,
 2. doświadczenie zawodowe w kadrach,
 3. bardzo dobra znajomość obsługi komputera, zwłaszcza programu Excel i Word,
 4. bardzo dobra znajomość ustawy Kodeks pracy,
 5. preferowana znajomość obsługi programu kadro-płacowego ZSRK SAP,
 6. znajomość programu „Płatnik”,
 7. kandydaci powinni również wykazać się zdolnościami analitycznymi, komunikatywnością, dobrą organizacją pracy, odpornością na stres, kulturą osobistą, a także umiejętnością pracy w zespole.

DO ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE, M.IN.:
 1. sporządzanie dokumentów dotyczących zatrudnienia,
 2. prowadzenie szczegółowej dokumentacji pracowniczej,
 3. rozliczanie delegacji pracowniczych,
 4. prowadzenie ewidencji czasu pracy, a w szczególności urlopów wypoczynkowych, zwolnień lekarskich, urlopów bezpłatnych, urlopów szkoleniowych, urlopów wychowawczych, urlopów macierzyńskich, rodzicielskiego  i innych,
 5. ewidencja zwolnień lekarskich,
 6. nadzór nad lekarskimi badaniami okresowymi pracowników,
 7. organizowanie i nadzór nad szkoleniami z zakresu BHP;
 8. przygotowywanie korespondencji w sprawach osobowych,
 9. praca w systemie kadrowo-płacowego ZSRK,
 10. archiwizowanie akt osobowych i innych dokumentów kadrowych.
WYMAGANE DOKUMENTY:
Kandydaci we wskazanym niżej terminie, zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
 1. podanie o przyjęcie na wolne stanowisko pracy na umowę o pracę, adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Opolu, (z podaniem również danych teleadresowych oraz wskazaniem numeru konkursu),
 2. CV lub życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 3. kserokopia ukończenia szkoły średniej lub dyplomu studiów wyższych,
 4. oświadczenia zgodnie z art. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.  o pracownikach sądów i prokuratury,
 5. podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
   
  (wzór oświadczenia – do pobrania)
Opcjonalnie:
 1. kserokopia potwierdzająca wyższe wykształcenie,
 2. kserokopie świadectw z uprzednich zakładów pracy oraz zaświadczenie w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 3. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych.

OD KANDYDATA PODCZAS PRZEBIEGU KONKURSU WYMAGANA BĘDZIE M.IN. ZNAJOMOŚĆ:
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 – j. t.);
 •  ustawy z 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2015 r., poz.1241, j.t. ze zm.);
 • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 8 grudnia 2014 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2015 r., poz. 54 ze zm.);
 • ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 j.t.);
 • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316, ze zm.);

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O SKŁADANIE OFERT NA ADRES:
ODDZIAŁ KADR SĄDU OKRĘGOWEGO W OPOLU, PL. DASZYŃSKIEGO 1, 45-064 OPOLE, Z DOPISKIEM: „K-1102-1/17”.
Termin składania ofert upływa w dniu 20 stycznia 2017 r., decyduje data wpływu oferty do Sądu lub data stempla pocztowego. Kandydatury zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
Dane osobowe zawarte w aplikacji będą przetwarzane przez Sąd Okręgowy w Opolu jedynie w celu przeprowadzenia procedury naboru.
Uprzejmie informujemy, że nadesłane oferty nie zostaną zwrócone, dlatego kandydaci proszeni są o składanie wyłącznie kserokopii dokumentów. Po dokonaniu rekrutacji komisja dokona zniszczenia aplikacji. Informacja o poszczególnych etapach konkursu i wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Opolu (www.opole.so.gov.pl) oraz tablicy ogłoszeń Sądu. Informacja telefoniczna: 77 54 18 123.
Procedura konkursowa zostanie przeprowadzona zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 400 j.t.) w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze.


2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.