Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Oferty pracy Staż urzędniczy, inne Zawiadomienie dotyczące ustalenia ...

Zawiadomienie dotyczące ustalenia listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, a także informacja odnośnie terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego i trzeciego etapu konkursu na stanowisko specjalisty ds. inwestycji w Oddziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Opolu.

Dodano: 2018-05-29 15:00:10             Zmodyfikowano: 2018-05-29 15:00:10
Ukryj rejestr
Opublikował: Krzysztof Glied
ZMODYFIKOWANO Przez: Krzysztof Glied
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: sekretarz komisji – Kierownik Oddziału Kadr Sądu Okręgowego w Opolu
Data wytworzenia informacji: 2018-05-29
Odsłon: 606

Z A W I A D O M I E N I E
Komisja konkursowa zawiadamia, że po przeprowadzeniu selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu na wolne stanowisko pracy w pełnym wymiarze czasu pracy w Oddziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Opolu, docelowo na stanowisku specjalisty ds. inwestycji na podstawie umowy o pracę, do drugiego etapu konkursu zakwalifikowały się następujące osoby:
 1. Michał Badura
 2. Krzysztof Duda
 3. Krzysztof Krajewski
Drugi etap konkursu odbędzie się w dniu 5 czerwca 2018 r., o godzinie 9.30, w budynku Sądu Okręgowego w Opolu przy Placu Daszyńskiego 1, sala konferencyjna nr 402.
Niniejszy etap polegać będzie na praktycznym sprawdzeniu umiejętności kandydata. W trakcie tego etapu przeprowadzony zostanie m.in. test składający się z pytań ze znajomości poniżej wymienionych aktów prawnych.
Trzeci etap konkursu (rozmowa kwalifikacyjna) również odbędzie się w dniu 5 czerwca 2018 r., w budynku Sądu Okręgowego w Opolu, po zakończeniu drugiego etapu.
OD KANDYDATA PODCZAS PRZEBIEGU KONKURSU WYMAGANA BĘDZIE M.IN. ZNAJOMOŚĆ:
 • Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 t. j. ze zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 t.j.) – w zakresie dotyczącym budynków użyteczności publicznej
 • Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 736 t.j. ze zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., nr 169 poz. 1650 j.t. ze zm.)
 • Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z2015 r., poz.2164 t.j. ze zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1476 ze zm.)
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 t.j. ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 t.j.)
 • Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.z2018 r.,poz.23t.j,ze zm)
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 t.j. ze zm.)
 • Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2017 r., poz. 246 t.j. ze zm.)
Przed przystąpieniem do drugiego etapu konkursu należy okazać dowód tożsamości.


2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.