Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Rzecznik Prasowy Informacje prasowe

Informacje prasowe


Adwokaci będą nieodpłatnie dyżurować w Sądzie Rejonowym w Opolu
Dodano: 2014-05-14 14:52:12             Zmodyfikowano: 2014-05-14 14:52:12
Rejestr zmian
W piątek 16 maja 2014 r. o godzinie 10.00 w Sądzie Rejonowym w Opolu w Biurze Obsługi Interesanta zostanie uroczyście podpisane porozumienie o współpracy, między Hubertem Frankowskim, Prezesem Sądu Rejonowego w Opolu a Cezarym Goryszewskim, Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu. Dzięki unikalnej w skali kraju współpracy z środowiskiem adwokackim Opolanie będą mogli na co dzień za darmo korzystać z fachowych wskazówek, dotyczących obowiązujących przepisów prawa.
więcej

Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej wezwane do zmiany statutu
Dodano: 2014-05-12 14:39:31             Zmodyfikowano: 2014-05-15 14:37:40
Rejestr zmian
Sąd Rejonowy w Opolu wydział KRS wydał postanowienie, w którym wezwał Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej w Kotorzu Małym do przedłożenia wniosku o zmianę wpisu w KRS, poprawionego tekstu jednolitego statutu oraz protokołu walnego zebrania delegatów wraz z uchwałą dotycząca zmiany statutu.
Stowarzyszenie ma 30 dni (licząc dnia otrzymania postanowienia) na przedłożenie w KRS dokumentów pod rygorem wszczęcia postępowania z art. 29 ust 1. Pkt 3 Prawa o Stowarzyszeniach (sąd może rozwiązać stowarzyszenie, jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie prawa).  
więcej

Mediator pomoże rozwiązać spór dotyczący boiska szkolnego w Krapkowicach
Dodano: 2014-05-09 15:37:43             Zmodyfikowano: 2014-05-09 15:37:43
Rejestr zmian
Postanowienie w tej sprawie wydał Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Zmieniono także postanowienie o zabezpieczeniu powództwa, skracając czas zamknięcia boiska dla osób trzecich i ustalając kilka warunków, które pomogą wyeliminować uciążliwości dla mieszkańców.
więcej

Prawomocne postanowienie sądu w sprawie Taboru Szynowego
Dodano: 2014-04-01 14:04:02             Zmodyfikowano: 2014-04-01 14:04:02
Rejestr zmian
W Sądzie Okręgowym w Opolu zapadło 1 kwietnia 2014 r. postanowienie o oddaleniu zażalenia dłużnika na postanowienie Sądu Rejonowego w Opolu w sprawie upadłości z likwidacją majątku „Taboru Szynowego” Opole SA.
Sprawa toczyła się z wniosku wierzyciela Skarbu Państwa – Naczelnika Urzędu Skarbowego w Opolu. Postanowieniem z dnia 27 lutego 2014 r. sąd rejonowy uchylił układ zawarty przez dłużnika, czyli Tabor Szynowy Opole SA z jego wierzycielami w dniu 5 września 2013 r. oraz otworzył zakończone postępowanie upadłościowe zmieniając jego prowadzenie z postępowania z możliwością zawarcia układu na obejmujące likwidację jego majątku.
         
Postanowienie Sądu Rejonowego w Opolu zostało zaskarżone przez upadłego, który zarzucił sądowi I instancji m.in. rozpoznanie sprawy  w składzie trzech sędziów podczas gdy sprawy w przedmiocie uchylenia układu są rozpoznawane w składzie jednoosobowym oraz brak wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego i dokonywanie selektywnej oceny dowodów odnoszących się do możliwości pozyskania  przez dłużnika dodatkowych środków  finansowych.
Sąd odwoławczy oddalił zażalenie dłużnika, uznając, iż nie zachodzi zarzucana przez upadłego nieważność postępowania. Nie znalazł także uzasadnienia zarzut dotyczący braku wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego i zbyt pochopnej oceny okoliczności. Sąd I instancji dokonał, poza oceną braku zapłaty pożyczki, oceny  całokształtu zachowań, poczynionych starań i okoliczności które nie zostały podjęte przez upadłego w celu spełnienia zobowiązań układowych jak i pozaukładowych. Doświadczenie życiowe poparte szeroką praktyką w prowadzeniu szeregu upadłości upoważniło sąd do wyciągnięcia wniosków,  które legły u podstaw oceny  czy zostały spełnione przesłanki opisane w przepisie art. 302 p u n. Postanowienie sądu jest prawomocne.
 
więcej

Sprawa o ogłoszenie upadłości spółki „Tabor Szynowy” Opole S.A. w Opolu
Dodano: 2014-03-21 11:26:46             Zmodyfikowano: 2014-03-21 11:26:46
Rejestr zmian
Postanowieniem z dnia 27 lutego 2014 r. Sąd Rejonowy w Opolu w sprawie z wniosku Skarbu Państwa Urzędu Skarbowego w Opolu uchylił układ zawarty przez dłużnika „Tabor Szynowy” Opole S.A. w Opolu i ogłosił upadłość dłużnika obejmującą likwidację jego majątku.
Sędzią komisarzem wyznaczono sędziego Małgorzatę Kątną a syndykiem Jerzego Pałysa.
W dniu 11 marca 2014 r. do Sądu Rejonowego w Opolu wpłynęło zażalenie upadłej Spółki na powyższe postanowienie.  Sąd Rejonowy w dniu 12 marca 2014 r. wysłał odpis zażalenia syndykowi Jerzemu Pałysowi, który w terminie tygodniowym może złożyć odpowiedź na zażalenie. Do dzisiaj  operator pocztowy PGP nie zwrócił zwrotnego potwierdzenia odbioru przez Syndyka  odpisu zażalenia, stąd nie jest możliwe ustalenie przez Sąd Okręgowy, czy  upłynął już przysługujący Syndykowi   tygodniowy termin do złożenia odpowiedzi na zażalenie Taboru Szynowego.   
 W dniu 14 marca 2014 r. Sąd Rejonowy przedstawił akta Sądowi Okręgowemu w Opolu celem rozpoznania zażalenia. Zgodnie z art. 27  Prawa upadłościowego i naprawczego rozpoznanie zażalenia może nastąpić na posiedzeniu niejawnym, sąd nie musi w tej sprawie wyznaczyć rozprawy. O terminie posiedzenia niejawnego nie zawiadamia się stron.  Zgodnie z ustawą rozpoznanie zażalenia przez Sąd Okręgowy powinno nastąpić w terminie miesiąca od dnia przedstawienia mu akt sprawy.  Jest to termin instrukcyjny,  o ile nie zajdą  przeszkody procesowe, zostanie dochowany. Rozpoznanie sprawy będzie możliwe po złożeniu przez Syndyka odpowiedzi na zażalenie lub po upływie terminu na dokonanie tej czynności.
Zgodnie z art. 51 ust. 2 Prawa upadłościowego postanowienie o ogłoszeniu upadłości jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania, co  w tej sprawie miało miejsce w dniu 27 lutego 2014 r. 
 
więcej

Ukradł zabytki kultury celtyckiej i wywiózł je do Wielkiej Brytanii
Dodano: 2014-02-28 13:24:12             Zmodyfikowano: 2014-02-28 13:24:12
Rejestr zmian
W Sądzie Okręgowym w Opolu rozpocznie się 3 marca o godz. 9.30 proces 46-letniego Igora M., tłumacza sądowego zatrudnionego w Wlk. Brytanii, oskarżonego o zabranie w celu przywłaszczenia monet celtyckich z III i II p.n.e. oraz innych przedmiotów wykonanych z brązu, pochodzących z nielegalnych poszukiwań archeologicznych. Drugi zarzut dotyczy wywiezienia tych zabytków o wartości 3864 zł za granicę bez zgody Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
więcej

2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.