Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Oferty pracy Asystenci sędziego Konkurs na stanowisko asystenta sędziego ...

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Opolu w pełnym wymiarze czasu pracy – umowa o pracę.

Dodano: 2018-07-11 14:39:22             Zmodyfikowano: 2018-07-11 14:39:22
Rejestr zmian
OGŁOSZENIE
W SPRAWIE KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
W SĄDZIE OKRĘGOWYM W OPOLU

Prezes Sądu Okręgowego w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Okręgowym w Opolu

 
Miejsce pracy: Sąd Okręgowy w Opolu
       
Oznaczenie konkursu: K-1102-19/18
 
Liczba wolnych stanowisk: 1
 
Konkurs przeprowadzony zostanie na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1228).
Kandydat na stanowisko asystenta sędziego musi odpowiadać wymaganiom określonym art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 23 – j.t., ze zm.).
Zgodnie z art. 155 § 2 powołanej ustawy – na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto :
 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 4. ukończył 24 lata.
Kandydat na stanowisko asystenta sędziego składa zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentami, o których mowa dalej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2018 r. – bezpośrednio w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Opolu lub przesyła drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu (konkurs na stanowisko asystenta sędziego K-1102-19/18) na adres:
    Sąd Okręgowy w Opolu
    Pl. Daszyńskiego 1
    45-064 Opole
W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
Do zgłoszenia kandydat dołącza:
 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 4. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 7. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.
Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze budynku Sądu Okręgowego w Opolu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – www.opole.so.gov.pl zakładka „oferty pracy” najpóźniej do dnia 10 sierpnia 2018 r.
Termin II etapu konkursu został wyznaczony na dzień 20 sierpnia 2018 r., godzina 930 w gmachu Sądu Okręgowego w Opolu, Pl. Daszyńskiego, sala konferencyjna 402, piętro IV.
III etapu konkursu (rozmowa kwalifikacyjna) odbędzie się w tym samym dniu, po zakończeniu etapu II i sprawdzeniu wszystkich prac konkursowych.
Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu można uzyskać w Oddziale Kadr Tel. (77) 54-18-123
 
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, że:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Opolu z siedzibą w Opolu, pl. Daszyńskiego 1.
 • Dane przetwarzane są w celach związanych z procedurą rekrutacji prowadzoną przez Sąd Okręgowy w Opolu i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Podanie danych jest dobrowolne.
 


2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.