Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Oferty pracy Asystenci sędziego KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA ...

KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE OKRĘGOWYM W OPOLU

Dodano: 2016-06-10 09:52:51             Zmodyfikowano: 2016-06-10 09:53:29
Ukryj rejestr
Opublikował: Roman Gargul
ZMODYFIKOWANO Przez: Roman Gargul
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Prezes Sądu
Data wytworzenia informacji: 2016-06-08
Odsłon: 5357

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE OKRĘGOWYM W OPOLU
Prezes Sądu Okręgowego w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Opolu

Miejsce pracy: Sąd Okręgowy w Opolu
Oznaczenie konkursu : K-1102-10/16
Liczba wolnych stanowisk : 1
 
Konkurs przeprowadzony zostanie na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1228).
Kandydat na stanowisko asystenta sędziego musi odpowiadać wymaganiom określonym art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133, ze zm.).
Zgodnie z art. 155 § 2 powołanej ustawy – na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 4. ukończył 24 lata.
Kandydat na stanowisko asystenta sędziego składa zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentami, o których mowa dalej w nieprzekraczalnym terminie do dnia  30 czerwca 2016 r . – bezpośrednio w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Opolu w pokoju nr 1 lub przesyła drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu (konkurs na stanowisko asystenta sędziego K-1102-10/16) na adres:
Sąd Okręgowy w Opolu
pl. Daszyńskiego 1
45-064 Opole
W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
Do zgłoszenia kandydat dołącza:
 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 4. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 7. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.
Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze budynku Sądu Okręgowego w Opolu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – www.opole.so.gov.pl zakładka „oferty pracy” najpóźniej do dnia 15 lipca 2016 r.
Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu można uzyskać w Oddziale Kadr Tel. (77) 54-18-123


2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.