Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Oferty pracy Asystenci sędziego Konkurs na stanowisko asystenta sędziego ...

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego (na umowę zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy) w Sądzie Okręgowym w Opolu

Dodano: 2017-10-10 09:15:19             Zmodyfikowano: 2017-10-10 09:15:19
Ukryj rejestr
Opublikował: Krzysztof Glied
ZMODYFIKOWANO Przez: Krzysztof Glied
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Prezes Sądu
Data wytworzenia informacji: 2017.10.06
Odsłon: 2872

K-1102-16/17
OGŁOSZENIE
W SPRAWIE KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
 (NA UMOWĘ ZASTĘPSTWO W WYMIARZE PEŁNEGO ETATU)
W SĄDZIE OKRĘGOWYM W OPOLU
Prezes Sądu Okręgowego w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego
(na umowę zastępstwo w wymiarze pełnego etatu)
w Sądzie Okręgowym w Opolu
 
PODSTAWOWE DANE:
Nazwa i adres sądu:
Sąd Okręgowy w Opolu, 45-064 Opole, Plac Daszyńskiego 1
       
Oznaczenie konkursu:
K-1102-16/17
 
Określenie wolnych stanowisk pracy:
jedno wolne stanowisko pracy w pełnym wymiarze czasu pracy (na umowę zastępstwo)
 
Konkurs przeprowadzony zostanie na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1228).
Kandydat na stanowisko asystenta sędziego musi odpowiadać wymaganiom określonym art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 t. j. ze zm.), a mianowicie:
 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 4. ukończył 24 lata.
Kandydat na stanowisko asystenta sędziego składa zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentami, o których mowa dalej w nieprzekraczalnym terminie do dnia  27 października 2017 r. – bezpośrednio w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Opolu w pokoju nr 1 lub przesyła drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu (konkurs na stanowisko asystenta sędziego K-1102-16/17) na adres:
Sąd Okręgowy w Opolu
Oddział Kadr
pl. Daszyńskiego 1
45-064 Opole
W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Kandydaci we wskazanym niżej terminie, zobowiązane są do dostarczenia następujących dokumentów:
 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego ze wskazaniem numeru konkursu,
 2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 4. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo
  o ustroju sądów powszechnych,
 5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 7. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.
Dane osobowe zawarte w aplikacji będą przetwarzane przez Sąd Okręgowy w Opolu jedynie w celu przeprowadzenia procedury naboru.
Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze budynku Sądu Okręgowego w Opolu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej –www.opole.so.gov.pl zakładka „oferty pracy” najpóźniej do dnia 6 listopada 2017 r.
Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu można uzyskać w Oddziale Kadr Tel. 775 418 123 
 
 

 


2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.