Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Aktualności

Aktualności


Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko pracy w Sądzie Okręgowym w Opolu – umowa na zastępstwo (K-1102-19/16).
Dodano: 2016-12-09 15:19:50             Zmodyfikowano: 2016-12-09 15:19:50
Rejestr zmian

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym na usługi ochrony osób, budynków i mienia Sądu Okręgowego w Opolu
Dodano: 2016-12-05 13:59:57             Zmodyfikowano: 2017-01-23 14:57:40
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi ochrony osób, budynków i mienia Sądu Okręgowego w Opolu w budynkach przy Pl. Daszyńskiego 1 oraz przy ul. Plebiscytowej 3a. 2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy ubiegającego się o niniejsze zamówienie społeczne zawiera Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu społecznym. 3. Zamawiający, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących określone czynności na podstawie umowy o pracę w zakresie realizacji zamówienia społecznego, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy. 4. Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu Pracy: przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: czynności bezpośredniej ochrony fizycznej osób, budynków i mienia Sądu Okręgowego w Opolu. 6. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 7. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności bezpośredniej ochrony fizycznej osób, budynków i mienia Zamawiającego, tj. łącznie: a) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie zanonimizowanych umów o pracę potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.Z.2015.2008) przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia i b) pisemne oświadczenia Wykonawcy i pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę potwierdzających, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.Z.2015.2008) przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia; 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących czynności bezpośredniej ochrony osób, budynków i mienia Zamawiającego przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności poprzez wezwanie do złożenia kopii zanonimizowanych umów o pracę poświadczających zatrudnienie lub wszczęcia procedury kontroli legalności zatrudnienia przez właściwego inspektora pracy. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy; 9. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: a) nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale III ust. 2 pkt 8) Ogłoszenia o zamówieniu społecznym, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 5.000 PLN, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, umową cywilnoprawną. b) w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w Rozdziału III ust. 2 pkt 8) Ogłoszenia o zamówieniu społecznym, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 10. Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy, w każdym z chronionych budynków, odpowiednie pomieszczenie socjalne dla osób pełniących ochronę. 11. Pracownicy pełniący ochronę fizyczną w budynkach Zamawiającego przy pl. Daszyńskiego 1 oraz przy ul. Plebiscytowej 3a w czasie obsługi urządzenia RTG do kontroli bagażu będą narażeni na promieniowanie jonizujące (rentgenowskie). 12. Wymaga się aby Wykonawca wykonywał przedmiot zamówienia za pomocą osób posiadających badania lekarskie dopuszczające do pracy w środowisku narażonym na promieniowanie jonizujące oraz potwierdzeń odbytych przez te osoby szkoleń bhp w zakresie ochrony radiologicznej przed promieniowaniem jonizującym (rentgenowskim).
Termin składania ofert: 2016-12-14
więcej


Zmiana godzin przyjęć interesantów w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Opolu
Dodano: 2016-12-02 14:46:21             Zmodyfikowano: 2016-12-02 14:46:21
Rejestr zmian
Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 2.12.2016 r. w sprawie  ustalenia godzin urzędowania oraz godzin przyjęć interesantów w Sądzie Okręgowym w Opolu,  ustalono następujące godziny przyjęć interesantów w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Opolu w poniedziałki od godz. 8.00 do 18.00 oraz od wtorku do piątku od godz. 8.00 do 15.00.
więcej

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko pracy w Sądzie Okręgowym w Opolu – umowa na zastępstwo (K-1102-19/16).
Dodano: 2016-11-24 13:29:20             Zmodyfikowano: 2016-11-24 13:29:20
Rejestr zmian

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU
Dodano: 2016-11-07 14:57:03             Zmodyfikowano: 2016-12-19 10:49:27
Rejestr zmian
INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU
NA WOLNE STANOWISKO PRACY W ODDZIALE INFORMATYCZNYM
NA ZASTĘPSTWO URZĘDNIKA W OKRESIE USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI W PRACY W SĄDZIE OKRĘGOWYM W OPOLU
więcej

Skrócenie godzin przyjmowania interesantów
Dodano: 2016-10-28 13:46:24             Zmodyfikowano: 2016-10-28 13:56:26
Rejestr zmian
W dniu 31 października 2016 r. (poniedziałek) nastąpi skrócenie godzin przyjmowania interesantów  w Biurze Podawczym, Biurze Obsługi Interesanta, Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego oraz Kasy do godziny 15:00
więcej

Wyniki: 31 - 36 z 279
2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.