Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Aktualności

Aktualności


Sąd utrzymał w mocy postanowienie o rejestracji Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej
Dodano: 2012-09-07 18:41:32             Zmodyfikowano: 2012-10-29 20:44:28
Rejestr zmian
Sąd Okręgowy w Opolu oddalił 7 września 2012 r. apelację prokuratora i utrzymał w mocy postanowienie Sądu Rejonowego o wpisaniu do KRS Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej.
więcej

Rozprawa apelacyjna w sprawie Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej w Kotorzu Małym.
Dodano: 2012-07-26 13:09:25             Zmodyfikowano: 2012-08-24 12:51:22
Rejestr zmian

Przetarg nieograniczony na "Remont zagospodarowania terenu oraz remont wybranych pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach ul. Kochanowskiego 1”
Dodano: 2012-08-10 15:11:00             Zmodyfikowano: 2012-08-29 14:22:23
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia zawarty jest w załączonej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a także w przedmiarach robót i obejmuje między innymi następujący zakres robót : a) Remont utwardzenia terenu placu wewnętrznego b) Remont odwodnienia terenu , c) Rozbiórka wiaty murowanej wraz z utylizacją gruzu d) Remont ogrodzenia z murów kamienno-ceglanych z wymianą bramy wjazdowej e) Wymiana rynien i rur spustowych budynku f) Wymiana instalacji odgromowej budynku. g) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian budynku. h) Wykonanie tynków renowacyjnych – wewnątrz budynku. i) Wykonanie powłoki malarskiej dyfuzyjnej na tynkach renowacyjnych. j) Cyklinowanie i lakierowanie posadzek parkietowych w pomieszczeniach oraz wymiana i uzupełnieniem płytek ceramicznych w posadzkach na ciągach komunikacyjnych. k) Malowanie ścian i sufitów w wybranych pomieszczeniach. l) Pełną obsługę geodezyjną w trakcie wyk. robót wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i złożeniem jej do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii z potwierdzeniem o przyjęciu dokumentacji do zasobów geodezyjnych.
Termin składania ofert: 2012-08-27
więcej


Przetarg nieograniczony na remont zagospodarowania terenu otoczenia budynku Sądu Rejonowego w Brzegu ul. Bolesława Chrobrego 31
Dodano: 2012-07-27 16:18:29             Zmodyfikowano: 2012-08-29 14:24:21
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie części zakresu robót wg schematu podziału zaznaczonego na planie zagospodarowania w załączniku nr 13 jaką obejmuje załączona dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Zakres ten zawarty jest w załączonych przedmiarach robót i obejmuje wykonanie robót związanych z remontem zagospodarowania terenu od strony zakładu karnego, częściowo od ściany frontowej budynku oraz od strony parku przy ścianie szczytowej budynku i obejmuje między innymi : a) Rozbiórkę istniejącego muru oddzielającego podwórze sądu od terenów zieleni, b) Demontaż stalowej furtki w murze przewidzianym do rozbiórki c) Rozbiórkę istniejących obrzeży drogowych oraz nawierzchni istniejącego zjazdu w pasie drogowym drogi powiatowej - ul. B. Chrobrego w obszarze objętym opracowaniem oraz drogi wewnętrznej od zaplecza budynku Sądu d) Rozbiórka istniejących nawierzchni chodników w obszarze objętym opracowaniem oraz opasek przy budynku e) Wykonanie robót ziemnych f) Wykonanie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu g) Wykonanie drenażu, odwodnień liniowych, wpustów ulicznych, studni oraz kanalizacji wraz z wymianą odcinka pionu kanalizacji sanitarnej w kondygnacji piwnic i wykonaniem zaworu zwrotnego w kondygnacji piwnic h) Wykonanie wymiany przyłącza wody wraz z zabudową studzienki wodomierzowej od strony ul. B. Chrobrego oraz remont części wewnętrznej instalacji wodnej w kondygnacji piwnic i) Wykonanie wymiany projektowanych linii kablowych wraz z osłonami j) Remont projektowanego oświetlenia zewnętrznego (stylowych lamp stojących) k) Wykonanie remontu części ścian fundamentowych oraz wykonanie przeciwwilgociowej izolacji pionowej budynku sądu (w obszarze wykonywania robót ziemnych po rozbiórce opasek przy budynku ) l) Wykonanie czyszczenia odsłoniętej okładziny granitowej cokołu oraz uzupełnienie okładziny kamiennej cokołu budynku m) Wykonanie przeciwwilgociowej izolacji pionowej ogrodzenia murowanego n) Remont muru więziennego od strony budynku Sądu Okręgowego o) Wykonanie izolacji ogrodzenia murowanego p) Wykonanie remontu stalowej bramy wjazdowej na zaplecze budynku Sądu wraz z montażem siłowników do jej zdalnego otwierania q) Remont placu oraz drogi wewnętrznej od strony zaplecza Sądu z miejscami postojowymi z kostki granitowej r) Remont placu pod zadaszony stojak na rowery, pod kontenery na śmieci, chodników i dojść oraz opaski wokół budynku z kostki granitowej i bazaltowej s) Remont istniejących schodów zewnętrznych od zaplecza budynku Sądu t) Pełną obsługę geodezyjną w trakcie wyk. robót wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i złożeniem jej do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii w Opolu z potwierdzeniem o przyjęciu dokumentacji do zasobów geodezyjnych. u) Badania zagęszczenia gruntu v) Obsługę archeologiczną
Termin składania ofert: 2012-08-13
więcej


Informacja odnośnie systematycznych szkoleń dla mediatorów w sprawach karnych, cywilnych i rodzinnych.
Dodano: 2012-07-24 15:02:07             Zmodyfikowano: 2012-07-24 15:02:07
Rejestr zmian
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zawiadamia, że prowadzi systematyczne szkolenie dla mediatorów w sprawach karnych, cywilnych i rodzinnych. Tegoroczna edycja Studium Mediacji 2012 obejmuje swoim zakresem 80 godzin szkoleniowych - zajęcia teoretyczno-warsztatowe, superwizje mediowanych przypadków.
więcej

Przetarg nieograniczony na „Remont i renowacja elewacji budynku sądu oraz remont wewnętrznej drogi i placu w otoczeniu budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku”
Dodano: 2012-07-12 15:57:11             Zmodyfikowano: 2012-08-10 13:58:26
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia zawarty w załączonej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót obejmuje między innymi następujący zakres robót: a)remont i renowacja elewacji budynku sądu: Wykonanie robót tynkarskich, malarskich oraz konserwacji elementów z piaskowca, kamienia granitowego i z cegły na elewacji budynku wg technologii zawartej w Załączniku nr 9 do SIWZ. b)remont drogi wewnętrznej i placu w otoczeniu budynku sądu - wymiana istniejącej nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, - wymiana podbudowy konstrukcyjnej nawierzchni, - zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi, - wzmocnienie podłoży i skarpy geokratą, - wymiana płyt betonowych na betonową kostkę brukową w opasce przy budynku, - wymiana krawężników. c)remont odwodnienia terenu, - roboty ziemne – wykopy dla rurociągów i studzienek, - wymiana rur kd fi 150, - wymiana studni z kręgów betonowych, - włączenie rur spustowych odprowadzających wody opadowe do kanalizacji deszczowej, - wykonanie odwodnienia liniowego d)remont ogrodzenia terenu, - wymiana istniejącego cokołu, - roboty tynkarskie cokołu z tynku żywicznego, - remont istniejących słupków i przęseł stalowych, - wykonanie i wymiana bram i furtki ogrodzenia terenu wraz zasilaniem elektrycznym bram,
Termin składania ofert: 2012-07-27
więcej


2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.