Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Aktualności

Aktualności


Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko specjalisty ds. inwestycji na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w Sądzie Okręgowym w Opolu
Dodano: 2017-10-16 11:11:28             Zmodyfikowano: 2017-10-16 11:14:43
Rejestr zmian
Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy na jedno wolne stanowisko specjalisty ds. inwestycji w pełnym wymiarze czasu pracy w Sądzie Okręgowym w Opolu
więcej

10 listopada 2017 r. - DNIEM WOLNYM OD PRACY W SĄDZIE OKRĘGOWYM W OPOLU
Dodano: 2017-10-12 11:25:03             Zmodyfikowano: 2017-10-12 11:25:03
Rejestr zmian
Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 19 stycznia 2017 r., nr. A-01010-1/17, uprzejmie informujemy, że dzień 10 listopada 2017 r. (piątek) jest w Sądzie Okręgowym w Opolu dniem wolnym od pracy.
więcej

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego (na umowę zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy) w Sądzie Okręgowym w Opolu
Dodano: 2017-10-10 09:15:19             Zmodyfikowano: 2017-10-10 09:15:19
Rejestr zmian
Ogłoszenie o konkursie na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego (umowa na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy) w Sądzie Okręgowym w Opolu
więcej

OGŁOSZENIE O AUKCJI NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W OPOLU
Dodano: 2017-10-09 15:10:38             Zmodyfikowano: 2017-10-09 15:10:38
Rejestr zmian
OGŁOSZENIA O AUKCJI - NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W OPOLU
więcej

Informacja o przebiegu I etapu konkursu na wolne stanowisko pracy (umowa zastępstwo w wymiarze 1/2 etatu) - K-1102-15/17
Dodano: 2017-10-06 13:07:21             Zmodyfikowano: 2017-10-06 13:07:21
Rejestr zmian
Zawiadomienie odnośnie przeprowadzenia I etapu konkursu w celu zatrudnienia pracownika na umowę o pracę w celu zastępstwa urzędnika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy (w wymiarze 1/2 etatu) w Sądzie Okręgowym w Opolu.
więcej

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym na usługi ochrony osób, budynku, lokalu i mienia Sądu Rejonowego w Oleśnie
Dodano: 2017-10-06 15:06:07             Zmodyfikowano: 2017-11-15 13:11:40
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: „Usługi ochrony fizycznej osób, budynku, lokalu i mienia Sądu Rejonowego w Oleśnie” 1) Kod CPV: 79.71.00.00-4 – usługi ochroniarskie 2) Przedmiotem zamówienia są usługi ochrony osób, budynku, lokalu i mienia Sądu Rejonowego w Oleśnie w budynku przy ul. Sądowej 3 oraz w lokalu przy ul. Kościuszki 36; 3) Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy ubiegającego się o niniejsze zamówienie społeczne zawiera Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu społecznym. 4) Zamawiający, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących określone czynności na podstawie umowy o pracę w zakresie realizacji zamówienia społecznego, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy (tj.Dz.U.2016.1666 z późn. zm.). 5) Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu Pracy: przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 6) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: czynności bezpośredniej ochrony fizycznej osób, budynku i mienia Sądu Rejonowego w Oleśnie. 7) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 8) Najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności bezpośredniej ochrony fizycznej osób, budynku i mienia Sądu Rejonowego w Oleśnie, tj. łącznie: a) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie zanonimizowanych umów o pracę potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.Z.2015.2008) w odniesieniu do 2017r. oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2017r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018r. (Dz.U.2017.1747), przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia; b) pisemne oświadczenia Wykonawcy, że zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.Z.2015.2008) w odniesieniu do 2017r. oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2017r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018r. (Dz.U.2017.1747), przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia; 9) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących czynności bezpośredniej ochrony osób, budynku i mienia Sądu Rejonowego w Oleśnie przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności poprzez wezwanie do złożenia kopii zanonimizowanych umów o pracę poświadczających zatrudnienie lub wszczęcia procedury kontroli legalności zatrudnienia przez właściwego inspektora pracy. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy; 10) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: a) nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale III ust. 2 pkt 8) Ogłoszenia o zamówieniu społecznym, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 2 000 PLN, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, umową cywilnoprawną. b) w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w Rozdziału III ust. 2 pkt 8) Ogłoszenia o zamówieniu społecznym, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 10 % maksymalnej wartości umowy brutto. 11) Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy odpowiednie pomieszczenie socjalne dla osób pełniących ochronę. 12) Pracownicy pełniący ochronę fizyczną w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnie w czasie obsługi urządzenia RTG będą narażeni na promieniowanie jonizujące (rentgenowskie). 13) Wymaga się aby Wykonawca wykonywał przedmiot zamówienia za pomocą osób posiadających badania lekarskie dopuszczające do pracy w środowisku narażonym na promieniowanie jonizujące oraz potwierdzeń odbytych przez te osoby szkoleń bhp w zakresie ochrony radiologicznej przed promieniowaniem jonizującym (rentgenowskim).
Termin składania ofert: 2017-10-16
więcej


Wyniki: 13 - 18 z 315
2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.