Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Aktualności

Aktualności


Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na wolne stanowisko pracy w celu zatrudnienia pracownika na zastępstwo urzędnika w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Sądzie Rejonowym w Oleśnie
Dodano: 2017-11-16 15:32:33             Zmodyfikowano: 2017-11-16 15:39:58
Rejestr zmian
Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na wolne stanowisko pracy w celu zatrudnienia pracownika na zastępstwo urzędnika w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Sądzie Rejonowym w Oleśnie .
więcej

Komunikat Biura Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 14 listopada 2017 r.
Dodano: 2017-11-14 14:39:14             Zmodyfikowano: 2017-11-15 14:22:17
Rejestr zmian
Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 14 listopada 2017 r., sygn. V KK 274/17, oddalił kasację Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego, od wyroku Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 14 lipca 2016 r., sygn. VII Ka 1134/15, w spawie Hanny Ż. – L., wobec której warunkowo umorzono postępowanie karne na okres próby lat 2, oskarżonej o błąd w sztuce lekarskiej, w związku z porodem Barbary B., w trakcie którego doszło do ciężkiego niedotlenienia drugiego bliźniaka Julii B., tj. przestępstwa z art. 155 k.k., jako oczywiście bezzasadną.
więcej

Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na wolne stanowisko pracy w pełnym oraz niepełnym (1/2 etatu) wymiarze czasu pracy – umowa na zastępstwo
Dodano: 2017-11-09 11:01:44             Zmodyfikowano: 2017-11-09 11:01:44
Rejestr zmian
Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na jedno wolne stanowisko pracy w pełnym wymiarze czasu pracy (umowa na zastępstwo) oraz na jedno wolne stanowisko pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy – 1/2 etatu (umowa na zastępstwo). Termin drugiego i trzeciego etapu konkursu.
więcej

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym na usługi ochrony osób, budynków i mienia Sądu Okręgowego w Opolu
Dodano: 2017-11-09 15:31:38             Zmodyfikowano: 2017-12-19 15:03:49
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: 1) Kod CPV: 79.71.00.00-4 – usługi ochroniarskie 2) Przedmiotem zamówienia są usługi ochrony osób, budynków i mienia Sądu Okręgowego w Opolu w budynkach przy Pl. Daszyńskiego 1, przy pl. Daszyńskiego 3-3a oraz przy ul. Plebiscytowej 3a. 3) Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy ubiegającego się o niniejsze zamówienie społeczne zawiera Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu społecznym. 4) Zamawiający, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących określone czynności na podstawie umowy o pracę w zakresie realizacji zamówienia społecznego, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy. 5) Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu Pracy: przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 6) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: czynności bezpośredniej ochrony fizycznej osób, budynków i mienia Sądu. 7) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: Najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności bezpośredniej ochrony fizycznej osób, budynków i mienia Zamawiającego, tj. łącznie: a) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie zanonimizowanych umów o pracę potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2017r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018r. (Dz.U.2017.1747), przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia; b) pisemne oświadczenia Wykonawcy, że zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2017r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018r. (Dz.U.2017.1747), przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia; 8) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących czynności bezpośredniej ochrony osób, budynków i mienia Zamawiającego przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności poprzez wezwanie do złożenia kopii zanonimizowanych umów o pracę poświadczających zatrudnienie lub wszczęcia procedury kontroli legalności zatrudnienia przez właściwego inspektora pracy. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy; 9) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: a) nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale III ust. 2 pkt 8) Ogłoszenia o zamówieniu społecznym, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 2 000 PLN, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, umową cywilnoprawną. b) w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w Rozdziału III ust. 2 pkt 8) Ogłoszenia o zamówieniu społecznym, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 10) Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy, w budynku Zamawiającego przy pl. Daszyńskiego 1 oraz w budynku Zamawiającego przy ul. Plebiscytowej 3a, odpowiednie pomieszczenie socjalne dla osób pełniących ochronę. 11) Pracownicy pełniący ochronę fizyczną w budynkach Zamawiającego przy pl. Daszyńskiego 1 oraz przy ul. Plebiscytowej 3a w czasie obsługi urządzenia RTG do kontroli bagażu będą narażeni na promieniowanie jonizujące (rentgenowskie). 12) Wymaga się aby Wykonawca wykonywał przedmiot zamówienia za pomocą osób posiadających badania lekarskie dopuszczające do pracy w środowisku narażonym na promieniowanie jonizujące oraz potwierdzeń odbytych przez te osoby szkoleń bhp w zakresie ochrony radiologicznej przed promieniowaniem jonizującym (rentgenowskim).
Termin składania ofert: 2017-11-20
więcej


Informacja dotycząca zmiany terminu składania ofert w sprawie konkursu na stanowisko Specjalisty ds. Inwestycji w Sądzie Okręgowym w Opolu
Dodano: 2017-11-08 12:11:01             Zmodyfikowano: 2017-11-08 15:12:57
Rejestr zmian

Prezes Sądu Okręgowego w Opolu zawiadamia o osobach dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego
Dodano: 2017-11-07 11:26:06             Zmodyfikowano: 2017-11-07 11:28:01
Rejestr zmian
ZAWIADOMIENIE  DOTYCZĄCE KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
W SĄDZIE OKRĘGOWYM W OPOLU – NA UMOWĘ ZASTĘPSTWO
więcej

2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.