Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Aktualności OGŁOSZENIE O AUKCJI NA SPRZEDAŻ ...

OGŁOSZENIE O AUKCJI NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W OPOLU

Dodano: 2017-10-09 15:10:38             Zmodyfikowano: 2017-10-09 15:10:38
Rejestr zmian
OGŁOSZENIE O AUKCJI
NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W OPOLU

Dyrektor Sądu Okręgowego w Opolu, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia  2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 2259 oraz z 2017r. poz.624), ogłasza AUKCJĘ na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego

I. Nazwa i siedziba organizatora aukcji:
Sąd Okręgowy w Opolu
Pl. Daszyńskiego 1
45-064 Opole

II. Miejsce i termin przeprowadzenia aukcji:
Aukcja przeprowadzona będzie w dniu 16.10.2017r . o godz. 11:00 w budynku Sądu Okręgowego w Opolu przy pl. Daszyńskiego 1 (pokój 217 ).

III. Rodzaj i typ sprzedawanych przedmiotu aukcji:

Przedmiotem aukcji jest Samochód osobowy:
Marka/model: Chevrolet Epica ;
Rodzaj nadwozia: limuzyna 4–drzwiowa (SEDAN);
liczba miejsc: 5;
rok produkcji: 2007;  
rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa;
przebieg: 315 765 km;
nr rejestracyjny: OP 63440; 
kolor: czarny;
pojemność silnika: 1993 cm3;
nr VIN (nadwozia): KL1LF69KJ7B063962 ;
termin przeglądu technicznego: 02.12.2017r .;
Stan techniczny: samochód wyeksploatowany;
Wyposażenie dodatkowe : wspomaganie układu kierowniczego, zamek centralny,  radio, antena radiowa, immobiliser,  zderzaki w kolorze nadwozia, komplet opon zimowych.
Dokumenty :
Dowód rejestracyjny: Seria DR/BAM  5115126;
Ubezpieczenie OC+NW Polisa Nr 0002824186  ważna od 06.12.2016r. do 05.12.2017r.

IV. Miejsce i termin oględzin przedmiotu aukcji:
Przedmiot aukcji można oglądać w Sądzie Okręgowym w Opolu, przy pl. Daszyńskiego 1, w dni powszednie (pn-pt) w godzinach od 8:00–15:00 w terminie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego aukcję, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Uzgodnienia terminu oględzin należy dokonać z Panem Mariuszem Gumowskim pod nr tel. 77-54-18-118. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu aukcji udziela Pan Mariusz Gumowski pod w/w nr telefonu.

V. Cena wywoławcza przedmiotu aukcji:

1. Cena wywoławcza przedmiotu aukcji wynosi: 13000,00 zł.
(słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100)
2. Postąpienie wynosi: 150,00 zł .
VI. Informacje dotyczące wadium:
1. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości:
5% ceny wywoławczej sprzedawanego pojazdu, tj.: 650,00 zł.
2. Wadium należy wnieść do dnia 16.10.2017r . do godz. 10:00 przelewem na rachunek bankowy Sądu Okręgowego w Opolu prowadzony przez: Bank Gospodarstwa Krajowego nr konta: 17 1130 1017 0021 1002 5190 0004 z adnotacją: „Wadium – kupno samochodu Chevrolet Epica o nr  rejestracyjnym OP 63440 „ lub w Kasie Sądu Okręgowego w Opolu (parter pok. nr 22). Potwierdzeniem wniesienia wadium będzie kopia dowodu wpłaty / przekazu bankowego.
3. Za termin wniesienia wadium za pomocą przelewu bankowego zostanie przyjęty termin uznania rachunku bankowego Sądu Okręgowego w Opolu, o którym mowa w pkt VI. ust. 2 ogłoszenia .
4. Wadium wniesione przez licytanta, który zaoferuje podczas aukcji najwyższą cenę i któremu zostanie udzielone przybicie zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
5. Pozostałym licytantom aukcji wadium zostanie zwrócone (odesłane na ich konto podane w „Zgłoszeniu udziału w aukcji”) w terminie 7 dni od zamknięcia aukcji.

VII. Informacje dotyczące przebiegu aukcji:
1. Osoby chcące wziąć udział w aukcji muszą najpóźniej w dniu aukcji przed jej rozpoczęciem tj. do dnia 16.10.2017r .do godziny 10:30 stawić się w siedzibie Sądu Okręgowego w Opolu, przy pl. Daszyńskiego 1 w Opolu – pokoju 217 , celem wypełnienia i złożenia Zgłoszenia udziału w aukcji , którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia .
2. Zgłoszenie udziału w aukcji musi zawierać:
a) Dane oferenta: Imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, podpis zgłaszającego udział w aukcji / osoby umocowanej do podejmowania czynności prawnych / pełnomocnika;
b) Określenie przedmiotu aukcji;
c) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu aukcji oraz warunkami aukcji, jak również, że nie wnosi on żadnych zastrzeżeń do warunków aukcji, a także, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin przedmiotu aukcji;
d) ksero dowodu wniesienia wadium potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę wskazaną w Zgłoszeniu udziału w aukcji – Załączniku nr 1 do ogłoszenia, zgodnie z pkt VII ust. 2 lit. a ogłoszenia ;
e) Pozostałe dokumenty:
- w przypadku osób fizycznych biorących udział w aukcji ksero dokumentu stwierdzający tożsamość;
-  w przypadku podmiotów prawnych, jak również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, biorących udział w aukcji ksero aktualnego wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej;
- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika aukcji oraz inne dokumenty stwierdzające tożsamość osoby. Pełnomocnictwo do wzięcia udziału w aukcji udzielone zostaje przez osoby upoważnione do reprezentowania uczestnika aukcji dla osoby biorącej w niej udział.
3. Aukcja jest prowadzona przez 4 osobową komisję, w której przewodniczący jest prowadzącym aukcję.
4. Po otwarciu aukcji prowadzący aukcję:
a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia o aukcji;
b) ustala liczbę zgłoszonych licytantów, sprawdza wniesienie wymaganego wadium we wskazanym terminie, miejscu i formie;
c) podaje licytantom do wiadomości:
- przedmiot aukcji;
- cenę wywoławczą;
- wysokość postąpienia;
- termin uiszczenia ceny nabycia;
- zmiany w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu aukcji, które zaszły po ogłoszeniu o aukcji;
- nazwy lub imiona i nazwiska licytantów, którzy wpłacili wadium i zostali dopuszczeni do aukcji.
5. Prowadzący aukcję nie dopuszcza licytanta do udziału w niej jeżeli:
a) wadium zostało złożone po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub wysokości;
b) nie wypełnił zgłoszenia i/lub nie złożył wymaganych dokumentów, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania go za nowe zgłoszenie.
6. Aukcja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej składnika rzeczowego majątku ruchomego przeznaczonego do sprzedaży.
7. Stawienie się jednego uczestnika aukcji jest wystarczające do odbycia aukcji.
8. Zaoferowana cena przestaje wiązać licytanta, gdy inny licytant zaoferował cenę wyższą.
9. Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, uprzedzając licytantów, po trzecim ogłoszeniu zamyka aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.
10. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji.
11. Nabywca jest zobowiązany podpisać umowę i zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia.
12. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po uiszczeniu ceny nabycia i podpisaniu umowy. Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt dokonuje odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży.
13. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia .
14. Prowadzący aukcję sporządza niezwłocznie protokół z przebiegu aukcji, który powinien zawierać w szczególności:
a) określenie miejsca i czasu aukcji;
b) wysokość ceny wywoławczej;
c) ilość licytantów którzy stawili się na aukcję;
d) najwyższą cenę zaoferowaną za przedmiot sprzedaży;
e) imię, nazwisko (firmę) i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę;
f) wysokość ceny nabycia i oznaczenie kwoty, jaką nabywca uiścił na poczet ceny;
g) wnioski i oświadczenia członków komisji.
15. Jeżeli nabywca nie uiści ceny nabycia w wyznaczonym terminie, należy niezwłocznie uczynić o tym wzmiankę w protokole. Taką wzmiankę należy uczynić także o wpłaceniu ceny nabycia w terminie.
16. Protokół, o którym mowa w pkt VII ust. 13 ogłoszenia, zatwierdza Dyrektor Sądu Okręgowego w Opolu.

VIII. Zastrzeżenie:

1. Sąd Okręgowy w Opolu zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania aukcji w całości lub części, a także zamknięcia aukcji bez podania przyczyn.
2. Organizator aukcji nie odpowiada za wady ukryte w/w samochodu osobowego.
3. Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu aukcji ponosi nabywca.

IX. Załączniki:

Załącznik nr 1 – Zgłoszenie udziału w aukcji,
Załącznik nr 2 – Projekt Umowy.


2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.