Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Aktualności

Aktualności


Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu na wolne stanowisko pracy na umowę zastępstwo w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 etatu) w Sądzie Okręgowym w Opolu
Dodano: 2018-05-25 15:03:58             Zmodyfikowano: 2018-05-25 15:24:49
Rejestr zmian

Postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wkładów barwiących dla Sądu Okręgowego w Opolu, Sądu Rejonowego w Głubczycach oraz Sądu Rejonowego w Oleśnie”
Dodano: 2018-05-22 14:29:13             Zmodyfikowano: 2018-05-22 14:29:13
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wkładów barwiących dla Sądu Okręgowego w Opolu, Sądu Rejonowego w Głubczycach oraz Sądu Rejonowego w Oleśnie do urządzeń biurowych, których opis (nazwa oraz rodzaj urządzenia biurowego w którym wkład barwiący będzie wykorzystywany, symbol wkładu oznaczony przez producenta tego urządzenia, minimalną wydajność wkładu barwiącego) oraz ilości zostały wymienione w Formularzu cenowym oferty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. Określone w Formularzu cenowym oferty, ilości zostały podane szacunkowo. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości przedmiotu zamówienia (z zastrzeżeniem, iż łączna wartość całego przedmiotu zamówienia nie będzie mniejsza, niż 50% kwoty określonej w § 2 ust. 1 Umowy) lub też większej ilości poszczególnych składowych przedmiotu zamówienia, przy czym ilości wskazane w poz. Formularza cenowego oferty mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, z zachowaniem cen jednostkowych brutto podanych przez Wykonawcę w Formularzu cenowym oferty. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe roszczenie w stosunku do Zamawiającego. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wkładów barwiących na własny koszt (w tym wniesienie do wskazanych pomieszczeń Sądu Okręgowego w Opolu, Sądu Rejonowego w Głubczycach, Sądu Rejonowego w Oleśnie), własnym staraniem i na własne ryzyko, a także dokonanie protokolarnego przekazania danej dostawy w terminie do max. 6 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Składanie zamówień odbywać się będzie w dni robocze (pn-pt) w godz.: 7:30 – 15:30 pisemnie lub pocztą elektroniczną pod nr/adres wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca w treści Formularza oferty, wskaże część zamówienia (zakres), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (art. 36 ust. 1 PZP). Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia, w tym warunki gwarancji oraz reklamacji określono w Projekcie umowy wraz z jej załącznikami.
Termin składania ofert: 2018-05-30
więcej


Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na jedno wolne stanowisko pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy - 1/2 etatu - w Sądzie Okręgowym w Opolu. Termin II, III etapu konkursu.
Dodano: 2018-05-16 14:00:27             Zmodyfikowano: 2018-05-16 14:01:44
Rejestr zmian

Ogłoszenie o konkursie w celu zatrudnienia pracownika na zastępstwo urzędnika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy - ½ etatu w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Opolu (K-1102-12/18).
Dodano: 2018-05-02 14:37:44             Zmodyfikowano: 2018-05-02 14:37:44
Rejestr zmian

Informacja o skróceniu godzin urzędowania Sądu Okręgowego w Opolu dnia 30 kwietnia 2018 r.
Dodano: 2018-04-30 09:23:53             Zmodyfikowano: 2018-04-30 09:24:44
Rejestr zmian
Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 29 marca 2018 r. (A-0100-17/18) , uprzejmie informujemy o skróceniu godzin urzędowania Sądu Okręgowego w Opolu dnia 30 kwietnia 2018 r. do godziny 15.30
więcej

Postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont i przebudowę placu z wykonaniem miejsc parkingowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz remontem ogrodzenia terenu przy budynku Sądu Okręgowego w Opolu pl. Daszyńskiego 3,3a w Opolu
Dodano: 2018-04-27 12:12:31             Zmodyfikowano: 2018-05-18 15:32:58
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących „Remont i przebudowa placu z wykonaniem miejsc parkingowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz remontem ogrodzenia terenu przy budynku Sądu Okręgowego w Opolu pl. Daszyńskiego 3,3a w Opolu”. 2. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonane w nieczynnym obiekcie: przy budynku Sądu Okręgowego w Opolu przy pl. Daszyńskiego 3–3a na działce nr 17/1,19/1,19/2,20/1 stanowiącej własność Skarbu Państwa w Trwałym Zarządzie Sądu Okręgowego w Opolu. Budynek oraz plac nie są wpisane do rejestru zabytków. Budynek oraz plac zlokalizowany jest w strefie A ochrony konserwatorskiej i objęte są „Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego” zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Opola Nr LXII/641/10 z dnia 28.01.2010r. 3,Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, charakterystykę robót oraz parametry techniczne określa załączona do SIWZ dokumentacja składająca się z projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru robót stanowią Załącznik nr 1 do SIWZ i obejmują między innymi następujący zakres robót: -roboty pomiarowe i geodezyjne przy robotach ziemnych liniowych, geodezyjne wytyczenia i pomiary geodezyjne powykonawcze; -roboty ziemne: zdjęcia humusu, mechaniczne i ręczne korytowanie gruntów, profilowanie i zagęszczanie gruntów, roboty wykończeniowe skarp, wykonanie i zasypywanie wykopów pod instalacje elektryczne, kanalizacje deszczowe, kanalizacje kablową; -roboty drogowe: roboty rozbiórkowe starej nawierzchni placu wraz z wywozem i utylizacją gruzu, wykonanie podbudowy z kruszyw pod nawierzchnie z zagęszczeniem i profilowaniem, wykonanie nawierzchni chodników, dróg i miejsc parkingowych z kostki brukowej i geokrat z krawężnikami i obrzeżami, wykonanie opaski przy budynku ze żwiru płukanego; -roboty elektryczne: wykonanie kanalizacji kablowej z układaniem kabli, montażem i stawianiem słupów oświetleniowych, montażem opraw oświetleniowych terenu, montażem systemu kontroli dostępu; -roboty w zakresie kanalizacji deszczowej: demontaże rurociągów i studzienek, układanie i montaż rurociągów, kanałów i studzienek; -roboty betonowe i żelbetowe: wykonanie schodów żelbetowych zewnętrznych; -ogrodzenie terenu: demontaż istniejącego ogrodzenia i montaż nowego wraz z montażem furtki i automatycznej bramy przesuwnej, naprawą murów i cokołów ogrodzenia; -wykonanie terenów zielonych: trawników, sadzenie krzewów i kwietników. Z zawartych w dokumentacji projektowej elementów robót wyłącza się następujący zakres dostawy i montażu: małej architektury (wiaty na rowery, stojaków na rowery, wiaty śmietnikowej), dostawy i montażu systemu telewizji dozorowej CCTV. Wyłączony zakres nie stanowi przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu. Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do wyceny oferty, natomiast całkowitej i ostatecznej wyceny oferty należy dokonać na podstawie załączonej dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
Termin składania ofert: 2018-05-14
więcej


Wyniki: 1 - 6 z 362
2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.