Prezes

Dodano: 2009-07-30 21:46:50             Zmodyfikowano: 2018-01-12 07:58:47
Rejestr zmian
Prezes
Jerzy Połukord – Sędzia Sądu Okręgowego w Opolu
Wiceprezes
Paweł Mehl - Sędzia Sądu Okręgowego w Opolu


 Sekretariat Prezesa
pl. Daszyńskiego 1, 45-064 Opole
pok. 209, II piętro, tel. 77 54 18 110, faks: 77 54 18 109
e-mail:
 
Godziny przyjęć interesantów:
 poniedziałek, w godzinach od 13.00 do 15.00
na spotkanie należy umawiać się  telefonicznie
Zakres czynności Prezesa i Wiceprezesów Sądu Okręgowego w Opolu:
Prezes Sądu Okręgowego Jerzy Połukord
wykonuje osobiście wszystkie ustawowe obowiązki prezesa sądu okręgowego, za wyjątkiem przekazanych do kompetencji i decyzji wiceprezesów Sądu Okręgowego Pawła Mehla, w tym:
 • podejmuje decyzje w sprawach obsad stanowisk sędziowskich, referendarskich i asystentów sędziego;
 • podejmuje decyzje w sprawach kadrowych i dyscyplinarnych sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziego;
 • podejmuje decyzje w sprawach szkoleniowych sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziego i kuratorów sądowych;
 • współpracuje z zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego dla sędziów okręgu opolskiego;
 • sprawuje nadzór nad pracą Rzecznika Prasowego i Biura Prasowego;
 • wykonuje w stosunku do dyrektora sądu czynności z zakresu prawa pracy,  z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla Ministra Sprawiedliwości;
 • wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do kierownika i specjalistów Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów  w Opolu;
 • sprawuje funkcję Administratora Danych Osobowych;
 • sprawuje nadzór nad sprawami informatycznymi;
 • prowadzi sprawy dotyczące tajemnicy państwowej, służbowej oraz sprawy obronne;
 • sprawuje nadzór  nad Oddziałem Kadr, Oddziałem Administracyjnym oraz Oddziałem Analiz i Organizacji Pracy;
 • reprezentuje Sąd Okręgowy w Opolu w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi oraz mediami;
 • podejmuje czynności przy wykonywaniu orzeczeń dotyczących należności sądowych zastrzeżone w przepisach szczególnych dla prezesa sądu oraz nadzoruje w tym zakresie windykację należności sądowych.

   
Wiceprezes Sądu Okręgowego Paweł Mehl
sprawuje stałe zastępstwo prezesa Sądu Okręgowego oraz podpisuje pisma w następującym zakresie:
 • przewodniczy Wydziałowi VIII Wizytacyjnemu Sądu Okręgowego;
 • sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną sądów w sprawach karnych; penitencjarnych, gospodarczych i rejestrowych oraz nad sprawami z zakresu obrotu zagranicznego;
 • współpracuje z dyrektorem Sądu Okręgowego w zakresie spraw kadrowych; dotyczących urzędników sądowych, w tym rozmieszczenia i liczby poszczególnych stanowisk;
 • sprawuje nadzór nad pracą Kuratora Okręgowego;
 • podejmuje decyzje w sprawach kuratorów sądowych, w tym kadrowe i dyscyplinarne;
 • podejmuje decyzje w sprawach ławników;
 • nadzoruje pracę magazynu dowodów rzeczowych;
 • nadzoruje sprawy socjalne;
 • reprezentuje Sąd Okręgowy w Opolu w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi oraz mediami w zakresie spraw, w których zastępuje prezesa Sądu Okręgowego;
Wiceprezes Sądu Okręgowego Paweł Mehl sprawuje stałe zastępstwo wiceprezesa Sądu Okręgowego podczas nieobecności.

Wiceprezes Sądu Okręgowego
sprawuje stałe zastępstwo prezesa Sądu Okręgowego oraz podpisuje pisma w następującym zakresie:
 • pełni funkcję wizytatora ds. gospodarczych;
 • sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną sądów w sprawach cywilnych, wieczystoksięgowych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz rodzinnych i nieletnich ;
 • prowadzi listy biegłych sądowych i lekarzy sądowych;
 • podejmuje decyzje w sprawach komorników sądowych, w tym dyscyplinarne;
 • pełni funkcję koordynatora ds. mediacji;
 • prowadzi listy mediatorów i kuratorów powoływanych na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • sprawuje nadzór i podejmuje decyzje w zakresie Biuletynu Informacji Publicznej oraz dostępu do informacji publicznej;
 • reprezentuje Sąd Okręgowy w Opolu w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi oraz mediami w zakresie spraw, w których zastępuje prezesa Sądu Okręgowego;
Wiceprezes Sądu Okręgowego sprawuje stałe zastępstwo wiceprezesa Sądu Okręgowego Pawła Mehla podczas jego nieobecności.