Postępowanie Mediacyjne

Dodano: 2009-04-23 08:43:49             Zmodyfikowano: 2018-08-24 11:48:42
Rejestr zmian
Mediatorzy w sprawach Karnych
Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach karnych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych, Dz. U. 2015, poz. 716 (w załączeniu).

Wykaz osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych w okręgu Sądu Okręgowego w Opolu.

 
Mediatorzy w sprawach nieletnich
Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach nieletnich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 56, poz. 591)
Wykaz osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich w okręgu Sądu Okręgowego w Opolu.

 
Mediatorzy w sprawach cywilnych
W związku z wejściem w życie z dniem 10 grudnia 2005 r. ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2005, Nr 172 poz. 1438), w celu usprawnienia i przyspieszenia postępowania cywilnego, do prawa procesowego cywilnego wprowadzono instytucję mediacji. Mediacja ma ułatwić dochodzenie roszczeń w sprawach cywilnych, a jednocześnie skutecznie udzielać ochrony prawnej podmiotom - stronom postępowania. W drodze mediacji można rozstrzygnąć spór cywilnoprawny poprzez zawarcie ugody przed mediatorem. Ugoda taka będzie miała moc prawną ugody sądowej, po zatwierdzeniu jej przez sąd (art. 18315 k.p.c). Wszczęcie postępowania mediacyjnego przerywać też będzie bieg przedawnienia (art. 123 § 1 k.c). Prezes Sądu Okręgowego nie wydaje decyzji w przedmiocie wpisu w prowadzonym przez siebie wykazie instytucji i osób godnych zaufania do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego i nie prowadzi listy takich mediatorów. Wybór osoby mediatora pozostawiono stronom. Wyjątek wprowadzono tylko w tych przypadkach, gdy do mediacji kierować strony będzie sąd. W tych sprawach sąd, dla przyspieszenia postępowania może wyznaczyć mediatora (art. 183 9 k.p.c). Mediatorem w sprawach cywilnych może być zasadniczo każdy, mający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający w pełni z praw publicznych (art. 183 2 § 1 k.p.c). Organizacje społeczne i zawodowe mogą prowadzić listy mediatorów, a informacje o listach stałych mediatorów oraz ośrodkach mediacyjnych przekazują prezesowi sądu okręgowego (art. 183 2 § 3 i 4 k.p.c). Mediatorami mogą być również osoby wskazane przez opiniodawcze zespoły sądowych - specjalistów  zgodnie z art. 436 § 3 k.p.c.
 
 
Wykaz mediatorów w sprawach cywilnych
 
 
Program pilotażowy w Sądzie Okręgowym w Opolu
Celem programu jest upowszechnienie instytucji mediacji  we wszelkiego rodzaju sporach  rodzinnych, jako metody szybszej i tańszej od drogi sądowej a przede wszystkim  dającej możliwość kompleksowego rozwiązania konfliktu i w efekcie mogącej znacznie odciążyć sądy.
      .