Kolejność załatwiania lub rozstrzygania spraw

Dodano: 2011-05-20 16:31:57             Zmodyfikowano: 2011-05-20 16:46:28
Rejestr zmian
Kolejność załatwiania lub rozstrzygania spraw
Sprawy wpływające do wydziałów są rozpoznawane według kolejności wpływu oraz stopnia ich przygotowania do merytorycznego rozpoznania, a więc po uzupełnieniu braków formalnych, opłaceniu wpisu sądowego, zgromadzeniu wniosków dowodowych.
W pierwszej kolejności załatwiane są sprawy:
 • o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym
 • skargi na czynności komornika
 • sprawy w postępowaniu upominawczym i nakazowym
 • sprawy zawierające wnioski o zabezpieczenie powództwa, wstrzymanie egzekucji, zawieszenie postępowania
 • egzekucyjnego
 • sprawy wieloletnie
 • sprawy do przekazania według właściwości do innego sądu.

W Wydziałach Karnych i Karnych Odwoławczych
Zasadniczo sprawy są rozpoznawane według kolejności wpływu.
Jednakże w pierwszej kolejności rozpoznawane są sprawy:
 • w których zastosowano tymczasowe aresztowanie lub inne środki zapobiegawcze np. zatrzymanie prawa jazdy
 • sprawy zagrożone przedawnieniem
 • sprawy wieloletnie
 • w których do dyspozycji sądu przekazano dowody rzeczowe np. w postaci samochodów pozostających na płatnych
 • parkingach
 • w których następuje zwrot akt do prokuratury
 • w których następuje przekazanie akt sprawy według właściwości do innego sądu
 • sprawy uchylone przez II instancję do ponownego rozpoznania
 • w których na posiedzeniu niejawnym wydawane są wyroki nakazowe
 • w których w wyniku mediacji nastąpiło pojednanie i ugoda.

W Wydziale Penitencjarnym
Z uwagi na fakt, że w tym Wydziale nie występują zaległości, wpływające sprawy są na bieżąco kierowane na posiedzenie i rozpoznawane na ogół w terminie 14 dni. W pierwszej kolejności rozpoznawane są sprawy o warunkowe zwolnienie.

W Wydziały Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sprawy rozpoznawane są według kolejności ich wpływu i w większości wymagają pilnego rozstrzygnięcia.
W pierwszej kolejności rozpoznawane są sprawy:
 • dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art.52 k.p.c)
 • kobiet w ciąży i działaczy związkowych
 • o sprostowanie świadectwa pracy
 • o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia umowy o pracę
 • skargi na czynności komornika
 • związane z wypadkiem przy pracy
 • dotyczące ubezpieczeń społecznych.

W Wydziałach Gospodarczych
Sprawy rozpatrywane są według kolejności wpływu po uzupełnieniu przez stronę braków formalnych.
W pierwszej kolejności załatwiane są sprawy:
 • wnoszone w postępowaniu nakazowym i upominawczym
 • zawierające wnioski o wydanie zarządzeń tymczasowych w celu zabezpieczenia powództwa
 • do przekazania według właściwości do innego sądu.