Informacje dla mediatorów

Dodano: 2013-11-28 12:05:15             Zmodyfikowano: 2013-11-28 12:05:15
Rejestr zmian
Zgłoszenia do Programu Pilotażowego
Lista mediatorów rekomendowanych do udziału w Programie Pilotażowym „Mediacje w sprawach rodzinnych” nie jest zamknięta.
Mediatorzy, którzy chcą uczestniczyć w mediacjach z zakresu spraw rodzinnych,  muszą spełniać następujące warunki:
  • Posiadać kwalifikacje, opisane w art. 436 § 4 k.p.c.
  • Wykazać się doświadczeniem w prowadzeniu mediacji w sprawach rodzinnych.
Kwalifikacje muszą zostać potwierdzone dokumentami (kopiami) i zaświadczeniami o ukończeniu odpowiednich szkoleń.
Zgłoszenia: tel. 77 54 18 146, email:
Wypłata wynagrodzenia
Po przeprowadzeniu mediacji ze skierowania sądu w ramach Programu Pilotażowego „Mediacje w sprawach rodzinnych” należy dopisać na rachunku „Program Pilotażowy”