Elektroniczna skrzynka podawcza

Dodano: 2011-05-24 12:08:53             Zmodyfikowano: 2017-09-11 15:13:07
Rejestr zmian
I
Informujemy, że zgodnie z ustawą z dn. 24 lutego 2017 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2017.570 j.t.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2015.971 j.t.) możliwe jest wnoszenie pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Okręgowego w Opolu, za pośrednictwem
Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.
Zakres i warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej reguluje Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. (Dz. U. 2016.1626).
Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Okręgowego w Opolu: 
  1. dotyczy wyłącznie składania pism w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz. U. 2017.1257 j.t.);
  2. nie dotyczy pism procesowych, w tym m.in. pozwów, wniosków i wszelkich oświadczeń. 
II
W obecnym stanie prawnym pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną nie wywołuje skutków prawnych.
III
W celu wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego do Sądu Okręgowego w Opolu niezbędne jest: 
  1. posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, 
  2. posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (założenie konta jest bezpłatne), 
IV
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Sądu Okręgowego w Opolu:
  • dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym;
  • akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, TXT, ODT, XLS, ODS, CSV, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF;
  • całkowita wielkość dokumentów wraz z załącznikami nie może przekroczyć 3,5 MB;
  • dokumenty oraz załączniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
V
Zgodnie z art. 5.2 ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2015.1893 j.t.): „dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej". 
VI
Chcąc uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny należy zgłosić się do jednego z kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji, których rejestr dostępny jest na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji.