Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Informacje Obrót zagraniczny Znany adres dłużnika

Znany adres dłużnika

Dodano: 2011-06-15 15:01:16             Zmodyfikowano: 2017-01-02 13:10:09
Rejestr zmian
Proszę o wybranie państwa w którym przebywa dłużnik.

W związku z wejściem w życie od dnia 18 czerwca 2011 roku w państwach członkowskich Unii Europejskiej Rozporządzenia Rady (WE) Nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz.U.UE.L.2009.7.1), istnieje możliwość dochodzenia roszczeń alimentacyjnych – dla orzeczeń wydanych przez sądy polskie po dacie 1 maja 2004 roku – od dłużników zamieszkałych w krajach członkowskich Unii Europejskiej z wyłączeniem Danii (tj.w: Austrii, Belgi, Bułgarii, Cyprze, Czechach, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwie, Luksemburgu, Łotwie, Malcie, Niemczech, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgrzech, Wielkiej Brytanii, Włoszech), pod warunkiem posiadania adresu zamieszkania bądź pracodawcy dłużnika.

W przypadku Bułgarii i Rumunii niniejsze Rozporządzenie ma zastosowanie do orzeczeń wydanych przez sądy polskie po dniu 1 stycznia 2007 roku.

Celem uzyskania informacji odnośnie wymaganej przez tut. Sąd dokumentacji dot. dochodzenia roszczeń alimentacyjnych na podstawie Rozporządzenia Rady WE Nr 4/2009 , proszę o kliknięcie w link.
Natomiast w przypadku legitymowania się orzeczeniem sądu polskiego wydanego w dacie sprzed 1 maja 2004 roku (a w przypadku dłużnika zamieszkałego na terytorium Bułgarii lub Rumunii orzeczenie sądu sprzed 1 stycznia 2007 roku), istnieje możliwość dochodzenia roszczeń alimentacyjnych od dłużników zamieszkałych za granicą (zobacz listę krajów - kliknij), gdy znany jest adres zamieszkania bądź adres pracodawcy dłużnika, w trybie Konwencji Nowojorskiej z dnia 20.06.1956 r. (Dz. U. z 1961 r., Nr 17, poz. 87 i 88).
Celem uzyskania informacji odnośnie wymaganej przez tut. Sąd dokumentacji dot. dochodzenia roszczeń alimentacyjnych na podstawie Konwencji Nowojorskiej proszę o kliknięcie w link.
 
Wykaz dokumentów, jakie należy przedłożyć w sprawie o dochodzenie roszczeń alimentacyjnych od dłużników zamieszkałych za granicą (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy) – w sytuacji, gdy znany jest adres zamieszkania bądź adres pracodawcy dłużnika – na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) Nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (dla orzeczeń wydanych po dniu 1 maja 2004 roku, natomiast w przypadku Bułgarii i Rumuni dla orzeczeń wydanych po dniu 1 stycznia 2007 roku):
1. odpis skrócony aktu urodzenia na druku europejskim,

2. odpis orzeczenia (wyrok, postanowienie, ugoda) zasądzającego alimenty – z poświadczeniem dat prawomocności i wykonalności właściwym dla obrotu zagranicznego wraz z:
a. wyciągiem z orzeczenia/ugody sądowej w sprawie zobowiązań alimentacyjnych nieobjętego(-ej) postępowaniem w sprawie uznania ani stwierdzenia wykonalności – tj. Załącznikiem Nr I do Rozporządzenia Rady (WE) Nr 4/2009 dla orzeczeń sądów polskich wydanych po dniu 18 czerwca 2011 roku oraz powództw wniesionych z tą datą - w języku polskim i właściwym dla państwa dłużnika.
b. wyciągiem z orzeczenia/ugody sądowej w sprawie zobowiązań alimentacyjnych objętego(-ej) postępowaniem w sprawie uznania i stwierdzenia wykonalności – tj. Załącznikiem Nr II do Rozporządzenia Rady (WE) Nr 4/2009 dla orzeczeń sądów polskich wydanych do 18 czerwca 2011 roku, w języku polskim i właściwym dla państwa dłużnika.
Celem uzyskania odpisu orzeczenia wraz ze stosownym załącznikiem, należy zwrócić  się z pisemnym wnioskiem do sądu, który wydał orzeczenie w sprawie.
3. część B Załącznika Nr VI do wyżej powołanego Rozporządzenia, czytelnie wypełnioną np. drukowanymi literami (wraz z numerem konta bankowego i pełną nazwą banku, kodami: IBAN, SWIFT, BIC, adresem zamieszkania dłużnika bądź adresem pracodawcy dłużnika)  (wg załączonego wzoru - pobierz).

W przypadku problemów w wypełnieniu części B załącznika nr VI do wyżej cyt. Rozporządzenia załącza się instrukcję wypełniania (pobierz)

4. odpis aktu małżeństwa w sytuacji ponownej zmiany nazwiska,

5. szczegółowe zestawienie zaległości alimentacyjnych z podziałem na lata i miesiące, uwzględniające wykaz dokonanych wpłat tytułem alimentów wraz z podaniem wpłaconych kwot, waluty, dat dokonania wpłat oraz całkowitej kwoty zadłużenia alimentacyjnego, każdy rok na osobnej karcie (wg poniższego wzoru):
- formularz w języku polsko – niemieckim
- formularz w języku polsko – angielskim
- formularz w języku polsko – francuskim
- formularz w języku polskim

6. aktualne zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, zawierające prawdopodobną datę zakończenia nauki (w przypadku uprawnionych po 16. roku życia).

7. w przypadku dochodzenia roszczeń alimentacyjnych od dłużnika zamieszkałego we Francji – pełnomocnictwo udzielone organowi przyjmującemu do działania w zastępstwie uprawnionego lub ustanowienia w tym celu innej osoby, które wydaje notariusz,, (wg załączonego wzoru- pobierz)

8. w przypadku dochodzenia roszczeń alimentacyjnych od dłużnika zamieszkałego w Grecji – pełnomocnictwo udzielone organowi przyjmującemu do działania w zastępstwie uprawnionego lub ustanowienia w tym celu innej osoby, które wydaje notariusz, (wg załączonego wzoru- pobierz)

9. w przypadku dochodzenia roszczeń alimentacyjnych od dłużnika zamieszkałego w Republice Czeskiej – pełnomocnictwo udzielone organowi przyjmującemu do działania w zastępstwie uprawnionego lub ustanowienia w tym celu innej osoby lub organu, zaświadczenie szkolne oraz wyliczenie zaległych alimentów w relacji miesięcznej na wymaganym przez ten organ formularzu (wg poniższego wzoru):
- formularz pełnomocnictwa pełnoletniego wierzyciela
- formularz pełnomocnictwa przedstawiciela ustawowego reprezentującego małoletniego wierzyciela
- formularz zaświadczenia szkolnego
- formularz wyliczenia zaległych alimentów

10. w przypadku dochodzenia roszczeń alimentacyjnych od dłużnika zamieszkałego na terytorium Królestwa Hiszpanii – pełnomocnictwo udzielone organowi przyjmującemu do działania w zastępstwie uprawnionego lub ustanowienia w tym celu innej osoby lub organu (wg załączonego wzoru – pobierz)

11. w przypadku dochodzenia roszczeń alimentacyjnych od dłużników przebywających na terytorium Wielkiej Brytanii na podstawie wyżej powołanego Rozporządzenia, wszelką dokumentację należy złożyć w 2. egzemplarzach,

Skompletowaną dokumentację wraz z samodzielnie sporządzonym wnioskiem o zarejestrowanie sprawy o egzekucję alimentów z zagranicy, należy przesłać na adres Sądu Okręgowego w Opolu – VIII. Wydziału Wizytacyjnego z dopiskiem „Obrót zagraniczny”, bądź złożyć w biurze podawczym Sądu.
Wykaz dokumentów, jakie należy przedłożyć w sprawie o dochodzenie roszczeń alimentacyjnych od dłużników zamieszkałych za granicą – na podstawie Konwencji Nowojorskiej z dnia 20.06.1956r. (Dz. U. z 1961 r., Nr 17, poz. 87 i 88) – w sytuacji, gdy znany jest adres zamieszkania bądź adres pracodawcy dłużnika:

1. odpis skrócony aktu urodzenia (dla dziecka ze związku małżeńskiego), odpis zupełny aktu urodzenia (dla dziecka spoza związku małżeńskiego),

2. pełnomocnictwo udzielone organowi przyjmującemu do działania w zastępstwie uprawnionego lub ustanowienia w tym celu innej osoby, które wydaje notariusz  (wg załączonego wzoru),

3. odpis orzeczenia (wyrok, postanowienie, ugoda) zasądzającego alimenty – z poświadczeniem prawomocności i wykonalności,

4.odpis orzeczenia ustalającego ojcostwo z uzasadnieniem (w przypadku dochodzenia roszczeń na rzecz dziecka pozamałżeńskiego),

5. numer konta bankowego wraz z pełną nazwą banku, kodami: IBAN, SWIFT, BIC (w przypadku Niemiec wg załączonego wzoru),   

6. adres zamieszkania dłużnika bądź adres pracodawcy dłużnika,

7. odpis aktu małżeństwa,
8. szczegółowe zestawienie zaległości alimentacyjnych z podziałem na lata i miesiące, uwzględniające wykaz dokonanych wpłat tytułem alimentów wraz z podaniem wpłaconych kwot, waluty, dat dokonania wpłat oraz całkowitej kwoty zadłużenia alimentacyjnego, każdy rok na osobnej karcie (wg poniższego wzoru),
- formularz w języku polsko – niemieckim
- formularz w języku polsko – angielskim
- formularz w języku polsko – francuskim
- formularz w języku polskim

9. aktualne zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, zawierające prawdopodobną datę zakończenia nauki (w przypadku uprawnionych po 16. roku życia).

Po skompletowaniu wszystkich dokumentów należy zgłosić się do III. Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania, celem wypełnienia wniosku w trybie Konwencji Nowojorskiej.
W przypadku dochodzenia roszczeń alimentacyjnych od dłużników przebywających na terytorium Wielkiej Brytanii – na podstawie wyżej powołanej Konwencji, wszelką dokumentację należy złożyć w 2. egzemplarzach lub jeden egzemplarz oryginale, a drugi w kopii.
W przypadku dochodzenia roszczeń alimentacyjnych od dłużnika zamieszkałego na terytorium Królestwa Hiszpanii – pełnomocnictwo udzielone organowi przyjmującemu do działania w zastępstwie uprawnionego lub ustanowienia w tym celu innej osoby lub organu należy sporządzić na wymaganym przez ten organ formularzu  (wg załączonego wzoru – pobierz).

W przypadku dochodzenia roszczeń alimentacyjnych od dłużników przebywających na terytorium Republiki Czeskiej – na podstawie cytowanej Konwencji, wszelką dokumentację należy złożyć w 2. egzemplarzach, natomiast pełnomocnictwo udzielone organowi przyjmującemu do działania w zastępstwie uprawnionego lub ustanowienia w tym celu innej osoby lub organu, zaświadczenie szkolne oraz wyliczenie zaległych alimentów w relacji miesięcznej, należy sporządzić na wymaganych przez ten organ formularzach (wg poniższego wzoru):
Przed złożeniem wniosku o alimenty, istnieje możliwość wystąpienia do przyjmującego organu czeskiego z wnioskiem o ustalenie adresu dłużnika. We wniosku należy wskazać imię, nazwisko oraz datę urodzenia dłużnika, imię i nazwisko wierzyciela (dziecka) oraz w ramach uzasadnienia podać przyczynę wystąpienia z wnioskiem o ustalenie adresu.
W przypadku dochodzenia roszczeń alimentacyjnych od dłużników zamieszkałych na terytorium Danii – odpis orzeczenia zasądzającego alimenty z poświadczeniem dat prawomocności i wykonalności właściwym dla obrotu zagranicznego należy przedłożyć wraz z wyciągiem z orzeczenia/ugody sądowej w sprawie zobowiązań alimentacyjnych objętego (-ej) postępowaniem w sprawie uznania i stwierdzenia wykonalności – tj. Załącznikiem Nr II do Rozporządzenia Rady (WE) Nr 4/2009.

Celem uzyskania odpisu orzeczenia wraz ze stosownym załącznikiem, należy zwrócić się z pisemnym wnioskiem do sądu, który wydał orzeczenie w sprawie.USA (powrót do góry strony)
W związku  w  obowiązywaniem w Stanach Zjednoczonych Ameryki od dnia 1 stycznia 2017 r. Konwencji Haskiej z dnia 23 listopada 2007 r. o  międzynarodowym dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych przeznaczonych na rzecz dzieci i innych członków rodzin, uprzejmie informuje się, iż w sytuacji zamiaru dochodzenia roszczeń alimentacyjnych od dłużnika mającego miejsce zamieszkania w USA,  uprasza się o kontakt telefoniczny z Obrotem zagranicznym pod numerem
tel. 77  54 18 134.


Wykaz dokumentów, jakie należy przedłożyć w sprawie o dochodzenie roszczeń alimentacyjnych od dłużników zamieszkałych w Kanadzie, w zakresie wzajemności wykonywania orzeczeń uwzględniających roszczenia o alimenty w sprawach ze stosunków rodzinnych:
 1.  odpis skrócony aktu urodzenia (dla dziecka ze związku małżeńskiego), odpis zupełny aktu urodzenia (dla dziecka spoza związku małżeńskiego), 
 2. odpis orzeczenia (wyrok, postanowienie, ugoda) zasądzającego alimenty – z poświadczeniem prawomocności i wykonalności w 3 egzemplarzach,
 3. odpis orzeczenia ustalającego ojcostwo z uzasadnieniem (w przypadku dochodzenia roszczeń na rzecz dziecka pozamałżeńskiego),
 4. aktualne zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, zawierające prawdopodobną datę zakończenia nauki,
 5. wypełniony formularz (formularz w załączeniu - poniżej), gdzie oświadczenie o zaległościach - Statement of Arrears winno  być uwierzytelnione notarialnie.

Skompletowaną dokumentację wraz z samodzielnie sporządzonym wnioskiem o zarejestrowanie sprawy  o egzekucję alimentów z zagranicy, należy przesłać na adres Sądu Okręgowego w Opolu – VIII. Wydziału Wizytacyjnego z dopiskiem "Obrót zagraniczny", bądź złożyć w biurze podawczym Sądu.
 

Wykaz dokumentów, jakie należy przedłożyć w sprawie o dochodzenie roszczeń alimentacyjnych od dłużników zamieszkałych za granicą – na podstawie Konwencji Nowojorskiej z dnia 20.06.1956 r. (Dz. U. z 1961 r., Nr 17, poz. 87 i 88) – w sytuacji, gdy znany jest adres zamieszkania bądź adres pracodawcy dłużnika:
 1. odpis skrócony aktu urodzenia (dla dziecka ze związku małżeńskiego), odpis zupełny aktu urodzenia (dla dziecka spoza związku małżeńskiego),
 2. pełnomocnictwo udzielone organowi przyjmującemu do działania w zastępstwie uprawnionego lub ustanowienia w tym celu innej osoby, które wydaje notariusz,     (wg załączonego wzoru - pobierz)
 3. odpis orzeczenia (wyrok, postanowienie, ugoda) zasądzającego alimenty – z poświadczeniem prawomocności i wykonalności,
 4. odpis orzeczenia ustalającego ojcostwo z uzasadnieniem (w przypadku dochodzenia roszczeń na rzecz dziecka pozamałżeńskiego),
 5. numer konta bankowego wraz z pełną nazwą banku, kodami: IBAN, SWIFT, BIC,  
 6. adres zamieszkania dłużnika bądź adres pracodawcy dłużnika,
 7. odpis aktu małżeństwa,
 8. szczegółowe zestawienie zaległości alimentacyjnych z podziałem na lata i miesiące, uwzględniające wykaz dokonanych wpłat tytułem alimentów wraz z podaniem wpłaconych kwot, waluty, dat dokonania wpłat oraz całkowitej kwoty zadłużenia alimentacyjnego  (wg załączonego wzoru - pobierz ),
 9. aktualne zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, zawierające prawdopodobną datę zakończenia nauki (w przypadku uprawnionych po 16. roku życia),
 10. fotografia dłużnika.
Po skompletowaniu wszystkich dokumentów należy zgłosić się do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich sądu rejonowego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania, celem wypełnienia wniosku w trybie Konwencji Nowojorskiej .
 

Wykaz dokumentów, jakie należy przedłożyć w sprawie o dochodzenie roszczeń alimentacyjnych od dłużników zamieszkałych za granicą – na podstawie Konwencji Nowojorskiej z dnia 20.06.1956r. (Dz. U. z 1961r., Nr 17, poz. 87 i 88) – w sytuacji, gdy znany jest adres zamieszkania bądź adres pracodawcy dłużnika:. (zobacz listę krajów - kliknij)
 1. odpis skrócony aktu urodzenia (dla dziecka ze związku małżeńskiego), odpis zupełny aktu urodzenia (dla dziecka spoza związku małżeńskiego),
 2. pełnomocnictwo udzielone organowi przyjmującemu do działania w zastępstwie uprawnionego lub ustanowienia w tym celu innej osoby, które wydaje notariusz,  (wg załączonego wzoru - pobierz)
 3. odpis orzeczenia (wyrok, postanowienie, ugoda) zasądzającego alimenty – z poświadczeniem prawomocności i wykonalności,
 4. odpis orzeczenia ustalającego ojcostwo z uzasadnieniem (w przypadku dochodzenia roszczeń na rzecz dziecka pozamałżeńskiego),
 5. numer konta bankowego wraz z pełną nazwą banku, kodami: IBAN, SWIFT, BIC,
 6. adres zamieszkania dłużnika bądź adres pracodawcy dłużnika,
 7. odpis aktu małżeństwa,
 8. aktualne zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, zawierające prawdopodobną datę zakończenia nauki (w przypadku uprawnionych po 16. roku życia).
 9. szczegółowe zestawienie zaległości alimentacyjnych z podziałem na lata i miesiące, uwzględniające wykaz dokonanych wpłat tytułem alimentów wraz z podaniem wpłaconych kwot, waluty, dat dokonania wpłat oraz całkowitej kwoty zadłużenia alimentacyjnego (wg załączonego wzoru poniżej),

  - formularz w języku polskim
  - formularz w języku polsko - francuskim
Po skompletowaniu wszystkich dokumentów należy zgłosić się do III. Wydziału Rodzinnego i Nieletnich sądu rejonowego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania, celem wypełnienia wniosku w trybie Konwencji Nowojorskiej.  
2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.