Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Informacje Praktyki studenckie i wolontariat

Praktyki studenckie i wolontariat

Dodano: 2012-12-21 12:53:16             Zmodyfikowano: 2013-08-22 11:47:15
Ukryj rejestr
Opublikował: Roman Gargul
ZMODYFIKOWANO Przez: Roman Gargul
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Kremzer
Data wytworzenia informacji: 2013-03-18
Odsłon: 24496

Praktyki studenckie, praktyki absolwenckie i wolontariat.

Praktyka studencka

Warunki oraz zasady odbywania praktyk studenckich w Sądzie Okręgowym w Opolu.
Sąd Okręgowy w Opolu, w ramach swoich możliwości kadrowych i lokalowych , umożliwia studentom odbycie praktyk studenckich.
Aby uzyskać zgodę na odbycie praktyk studenckich w Sądzie Okręgowym w  Opolu wymagane jest:
 1. Przygotowanie kompletu dokumentów w tym:

  a) podania studenta skierowanego do Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu  z prośbą o umożliwienie odbycia praktyki, które zawiera:
  • imię i nazwisko studenta ze wskazaniem adresu kontaktowego, adresu mailowego oraz numeru telefonu studenta,
  • rok studiów oraz nazwę uczelni na której student studiuje,
  • proponowany termin rozpoczęcia praktyki,
  • proponowany okres trwania praktyki,
  • wskazanie wydziału lub oddziału w którym student chciałby odbyć praktykę,
b) skierowania z uczelni z podpisem osoby kierującej na praktykę (rektor, dziekan, kierownik do spraw szkolenia uczelni itp.) wraz z planem i zakresem praktyki dla danego studenta sporządzonego przez uczelnię.
 1. Nadesłanie dokumentów na adres:
Sąd Okręgowy w Opolu
Oddział Administracyjny
Pl. Daszyńskiego 1
45-064 Opole
  z dopiskiem „Praktyka studencka”
  lub złożenie osobiście w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Opolu
 1. Oddział Administracyjny Sądu Okręgowego w Opolu dokonuje weryfikacji dokumentów o których mowa w punkcie 1 i po ich akceptacji przez Prezesa Sądu Okręgowego lub osoby przez niego wyznaczonej wyraża wstępną zgodę na przyjęcie studenta na praktykę,
 2. Uczelnia przygotowuje projekt Umowy, która  ma zostać  zawarta między uczelnią a Prezesem Sądu Okręgowego w Opolu w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i przesyła je do Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Opolu
 3. Oddział Administracyjny przekazuje dokumenty do opinii Prezesowi Sądu Okręgowego w Opolu, który po ich akceptacji podpisuje Umowę. Jeden egzemplarz Umowy zostaje zwrócony uczelni.
 4. Wymogi formalne Umowy:
  • nazwa Uczelni, która kieruje studenta na praktykę,
  • imię i nazwisko studenta, 
  • termin rozpoczęcia,
  • okres trwania praktyki, 
  • szczególne warunki odbywania praktyki,
  • sąd i wydział, w którym student ma odbyć praktykę,
  • prawa i obowiązki obu stron,
  • klauzula o nieodpłatności praktyki.

UWAGA
Komplet dokumentów winien być dostarczony do Sądu Okręgowego w Opolu co najmniej jeden miesiąc przed rozpoczęciem praktyk (dokumenty niekompletne nie będą honorowane). Z uwagi na uwarunkowania kadrowe i lokalowe złożenie kompletu dokumentów w zakreślonym terminie nie gwarantuje odbycia praktyk w Sądzie Okręgowym w Opolu. Ilość miejsc dla osób które chcą odbyć praktykę w Sądzie Okręgowym w Opolu jest ograniczona i wynosi 10 osób na miesiąc .


Praktyka absolwencka
Warunki oraz zasady organizacji praktyk absolwenckich w Sądzie Okręgowym w Opolu .
Sąd Okręgowy w Opolu, w ramach swoich możliwości kadrowych i lokalowych , umożliwia odbycie praktyk absolwenckich.
 1. Na praktykę absolwencką może zostać przyjęta osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30 roku życia, zwana dalej „Praktykantem”
  W przypadku osób posiadających świadectwo ukończenia szkoły za granicą uznaje się je za równorzędne świadectwu ukończenia polskiej szkoły średniej na zasadach określonych w przepisach dotyczących systemu oświaty.
 2. Kwalifikacja praktykantów od odbycia praktyki absolwenckiej w Sądzie Okręgowym w Opolu zwanym dalej „Sądem” następuje na podstawie:
a) podania skierowanego do Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu  z prośbą o umożliwienie odbycia praktyki, które zawiera:
 • imię i nazwisko osoby chcącej odbyć praktykę wraz z nr dowodu osobistego i numerem PESEL oraz ze wskazaniem adresu kontaktowego, adresu mailowego oraz numeru telefonu,
 • proponowany termin rozpoczęcia praktyki,
 • proponowany okres trwania praktyki,
 • tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki,
 • wskazanie wydziału lub oddziału w którym osoba chciałaby odbyć praktykę;
b)  listu motywacyjnego,
c)  życiorysu.
 1. Oddział Administracyjny Sądu dokonuje weryfikacji dokumentów, o których mowa w pkt 2, pod względem formalnym, a następnie przekazuje dokumenty do opinii Prezesowi Sądu Okręgowego w Opolu.
 2. Po wyrażeniu pozytywnej opinii przez Prezesa Sądu Okręgowego, podpisywana jest Umowa, której wzór stanowi załącznik 2A.
 3. Dokumenty, o których mowa  w pkt 2, należy składać co najmniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem rozpoczęcia praktyki absolwenckiej na adres:
Sąd Okręgowy w Opolu
Oddział Administracyjny
Pl. Daszyńskiego 1
45-064 Opole
( z adnotacją na kopercie : „praktyka absolwencka”)
 lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Opolu.
 1. Po dokonaniu wewnętrznych uzgodnień dotyczących terminu praktyki (ewentualnej modyfikacji terminu), Sąd w którym praktyka ma mieć miejsce oraz uzyskaniu aprobaty Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu w zakresie poczynionych uzgodnień, informuje praktykanta telefonicznie lub mailowo o wyrażeniu zgody na odbycie praktyki.
 
WOLONTARIAT

Warunki oraz zasady odbywania wolontariatu w Sądzie Okręgowym w Opolu.
Sąd Okręgowy w Opolu, w ramach swoich możliwości kadrowych i lokalowych , umożliwia odbycie wolontariatu.
 1. Wolontariuszem może być osoba, która spełnia następujące warunki:
  • ma zdolność do czynności prawnych
  • jest niekarana
  • ma ukończone 18 lat 
  • posiada umiejętność obsługi komputera i szybkiego pisania
  • posiada umiejętność pracy w zespole
  • posiada ubezpieczenie zdrowotne
  1. Przyjęcie do odbycia wolontariatu następuje po złożeniu podania, które powinno zawierać:
   • imię i nazwisko osoby ubiegającej się o odbycie świadczeń  wolontarystycznych, nr dowodu osobistego, numer PESEL oraz  adres kontaktowy, adres mailowy i numer telefonu,
   • termin rozpoczęcia,
   • okres trwania wolontariatu (nie krótszy niż 30 dni), 
   • sąd i wydział, w którym osoba chciałaby odbyć wolontariat, 
   • klauzulę o nieodpłatności wolontariatu,
   oraz należy dołączyć: zaświadczenie o niekaralności oraz dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego.
   1. Weryfikacja dokumentacji oraz kwalifikacji kandydata odbywa się w Oddziale Administracyjnym, zaś przyjęcie do odbycia wolontariatu akceptuje Prezes Sądu Okręgowego w Opolu.
   2. Świadczenia wolontarystyczne wykonywane są w siedzibie Sądu Okręgowego w Opolu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30, przy czym szczegółowe dni i godziny określone są w porozumieniu. Nie jest możliwe przebywanie Wolontariusza w siedzibie Sądu w innych dniach i godzinach.
   3. Po zakończeniu wolontariatu Sąd Okręgowy w Opolu wystawia Wolontariuszowi stosowne zaświadczenie.
    
   2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.