Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Portal Orzeczeń

Portal Orzeczeń

Dodano: 2012-11-15 13:38:26             Zmodyfikowano: 2017-11-20 11:50:14
Ukryj rejestr
Opublikował: Roman Gargul
ZMODYFIKOWANO Przez: Krzysztof Glied
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Natalia Kędzior
Data wytworzenia informacji: 2017-11-20
Odsłon: 36231

 
Publikacji w Portalu Orzeczeń podlegają prawomocne i nieprawomocne orzeczenia wraz z uzasadnieniami wydawane w Sądzie Okręgowym w Opolu po dniu 1 listopada 2012 roku, z wyjątkiem orzeczeń dotyczących:
 1. spraw małżeńskich, za wyjątkiem spraw dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych;
 2. postępowania w sprawach rodzinnych oraz w sprawach opiekuńczych, w tym w sprawach ze stosunku między rodzicami a dziećmi, sprawach z zakresu opieki i kurateli, o przysposobienie, o odebranie osoby, za wyjątkiem spraw alimentacyjnych;
 3. ochrony dóbr osobistych;  
 4. ubezwłasnowolnienia;
 5. postępowania prowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264);
 6. spraw, w których posiedzenie odbywa się w całości lub w części przy drzwiach zamkniętych oraz spraw rozpoznawanych z wyłączeniem jawności;
 7. postępowania w sprawach nieletnich;
 8. postępowania, w którym orzeczono środki związane z poddaniem sprawcy próbie, określone  w art. 72 § 1 pkt 6, 6a, 7a i 7b ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) – zwanej dalej „Kodeksem karnym”;
 9. przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, za wyjątkiem art. 148, 155, 156, 157, 158 – 160, 162 Kodeksu karnego;
 10. przestępstw przeciwko wolności, za wyjątkiem art. 189 § 1 i 2, 190, 190a § 1 i 2 i 191 Kodeksu karnego;
 11. przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania;
 12. przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
 13. przestępstw przeciwko rodzinie i opiece, za wyjątkiem przestępstwa określonego  w art. 209 Kodeksu karnego; 
 14. spraw, w których orzeczono środki zabezpieczające oraz w każdym przypadku,  gdy postępowanie zostało umorzone z powodu niepoczytalności sprawcy;
 15. przestępstwa uregulowanego w art. 255a Kodeksu karnego;
 16. postępowania wykonawczego w sprawach karnych;
 17. lustracji;
 18. zastosowania prawa łaski;
 19. postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 124 ze zm.);
 20. postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473  ze zm.);
 21. postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. Nr 231, poz. 1375 ze zm.);
 22. postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 ze zm.);
 23. postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 ze zm.);
 24. postępowania w sprawie naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu prowadzonego na podstawie art. 18 3d ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.);
 25. spraw w przedmiocie tajemnicy bankowej;
 26. orzeczeń uzupełniających i dotyczących kwestii incydentalnych, np. w przedmiocie zawieszenia postępowania, dowodów rzeczowych, zaliczenia tymczasowego aresztowania na poczet kary, zastosowanie środków zapobiegawczych i innych środków przymusu.
Sędzia Sprawozdawca lub Przewodniczący Wydziału może podjąć decyzję o publikacji w Portalu Orzeczeń orzeczenia, które spełnia przesłanki wyłączenia publikacji ujęte w ust. 2, w wypadku, gdy uzna opublikowanie orzeczenia za celowe z uwagi na poruszany w sprawie doniosły problem prawny albo zagadnienie wywołujące zainteresowanie społeczne.

Opublikowane orzeczenia dostępne są w Portalu Orzeczeń pod adresem:
http://orzeczenia.opole.so.gov.pl

Pliki do pobrania:
2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.