Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Załatw sprawę przez Internet Portal Informacyjny

Portal Informacyjny

Dodano: 2013-04-03 09:48:08             Zmodyfikowano: 2017-01-30 13:06:49
Ukryj rejestr
Opublikował: Roman Gargul
ZMODYFIKOWANO Przez: Krzysztof Glied
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Kremzer
Data wytworzenia informacji: 2013-01-03
Odsłon: 57162

Portal Informacyjny udostępniany jest przez Prezesów sądów na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 poz. 2062 ze zm.) w związku z § 106 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316 ze zm.). Celem tego serwisu jest ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom oraz sędziom i prokuratorom dostępu do informacji o stanie spraw i o czynnościach podejmowanych w sprawie, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową.
Dnia 3 stycznia 2017 r. wszedł w życie nowy regulamin określający warunki korzystania oraz funkcjonowania Portalu Informacyjnego.
Zmianie ulega przede wszystkim sposób weryfikacji użytkownika, czyli w rezultacie sposób zakładania kont. Rejestracja użytkownika następuje jak dotychczas, czyli poprzez wypełnienie wniosku o rejestrację konta przez użytkownika. Następnym etapem jest weryfikacja użytkownika, która zgodnie z nowym brzmieniem Regulaminu może być przeprowadzona na trzy różne sposoby tj.:
1) Weryfikacja wymagająca osobistego stawiennictwa użytkownika w Punkcie informacyjnym sądu. W ramach tej weryfikacji, użytkownik zobowiązany jest do osobistego stawiennictwa w Punkcie informacyjnym sądu w celu zweryfikowania przez pracownika sądu  danych wprowadzanych przez użytkownika podczas wypełniania wniosku o rejestrację konta. Dane we wniosku zostaną porównane z danymi zawartymi w dowodzie tożsamości (z wyłączaniem adresu zameldowania, z uwagi na to, że adresy w nowych dowodach osobistych nie są podawane) i legitymacji służbowej, o ile typ konta tego wymaga. Pozytywny proces weryfikacji kończy złożeniem oświadczenia zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu i aktywacją konta, która polega na przekazaniu użytkownikowi wydruku zawierającego login i hasło umożliwiające dostęp do konta.
2) Weryfikacja przez profesjonalnego pełnomocnika
Weryfikacja ta polega na przyjęciu od profesjonalnego pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym oryginału pełnomocnictwa (zgodnego z wzorem nr 1 do Regulaminu), z którego wynika umocowanie do dokonania czynności, a także podpisanego oświadczenia użytkownika w zakresie prawidłowości danych podlegających weryfikacji.
Pozytywna weryfikacja kończy się aktywacją konta, która polega na udostępnieniu pełnomocnikowi loginu i hasła  (zabezpieczonego w kopercie) oraz przekazaniu ewentualnych informacji o sposobie uzyskania nowego hasła (opcja odzyskiwania hasła dostępna na stronie głównej Portalu Informacyjnego).
3) Weryfikacja przez złożenie oświadczenia podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
Przedmiotowa weryfikacja polega na możliwości złożenia przez użytkownika oświadczenia (zgodnego z załącznikiem nr 2 Regulaminu Portalu Informacyjnego) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP do sądu. W takim wypadku osobiste stawiennictwo w Punkcie informacyjnym sądu nie jest wymagane. Pozytywna weryfikacja kończy się aktywacją konta polegającą na przesłaniu użytkownikowi loginu na adres e-mail podany we wniosku o rejestrację konta. W celu uzyskania hasła do Portalu Informacyjnego użytkownik, korzystając z dostępnej w panelu logowania opcji „Zapomniałem hasła”, podaje wskazany we „Wniosku o rejestrację konta” swój adres e-mail, na który Portal Informacyjny wysyła link umożliwiający zdefiniowanie pierwszego hasła.
Kolejną zmianą, jaką wprowadzono, jest obowiązek podania przez profesjonalnego pełnomocnika adresu kancelarii. Wprowadzona zmiana ma na celu zapewnienie pełniejszej identyfikacji profesjonalnego pełnomocnika.
Ponadto, w Portalu Informacyjnym zapewniona została możliwość korzystania z konta również przez osoby upoważnione przez podmioty publiczne. Funkcjonalność ta realizowana jest w ramach uprawnień Konta podmiotu publicznego. Podmiot publiczny może zwrócić się z pisemnym wnioskiem do prezesa sądu o założenie konta dla administratora podmiotu publicznego.
Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu szczegółowo określa Regulamin, opublikowany na stronie serwisu.
Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem: https://portal.wroclaw.sa.gov.pl
2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.