Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Informacje Dostęp do informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie

Ponowne wykorzystywanie

Dodano: 2014-11-24 13:36:05             Zmodyfikowano: 2016-09-28 09:46:11
Rejestr zmian
Ponowne wykorzystywanie
informacji sektora publicznego

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie  z dnia 25 lutego 2016 r.
o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
I. Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna:
 • udostępniona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Opolu pełniącej funkcję Biuletynu Informacji Publicznej ( www.opole.so.gov.pl ),  
 • udostępniona w inny sposób, aniżeli określony w pkt 1. (np.: poprzez wyłożenie lub wywieszenie informacji publicznej w budynku Sądu Okręgowego w Opolu),
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
II. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
 1. Powtórne wykorzystywanie informacji zawartych na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Opolu pełniącej funkcję Biuletynu Informacji Publicznej (www.opole.so.gov.pl) jest bezpłatne. Dalsze udostępnianie informacji w tej samej formie przez podmiot powtórnie je wykorzystujący również następuje bezpłatnie (nie dotyczy to sytuacji, gdy informacja publiczna pozyskana w celu jej powtórnego wykorzystania jest poddawana przetworzeniu przez podmiot zamierzający ją powtórnie wykorzystywać).
 2. Podmiot powtórnie wykorzystujący informacje zawarte na stronach wymienionych w pkt 1 jest zobowiązany do podania źródła ich pochodzenia (wskazania strony, z której informacje zostały pozyskane).
 3. Podmiot powtórnie wykorzystujący informacje zawarte na stronach wymienionych w pkt 1, jeżeli informacjami tymi są w szczególności orzeczenia sądowe, jest zobowiązany do podania daty ich wydania, siedziby sądu oraz sygnatury akt sprawy.
 4. Sąd Okręgowy w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę (dot. ochrony danych osobowych lub tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności), a także za informacje pozyskane w sposób inny niż określony w pkt 1 lub z pominięciem procedury wnioskowej.
 5. Podmiot dokonujący przetworzenia informacji publicznych pozyskanych w celu ich powtórnego wykorzystania (np. zaopatrujący orzeczenia sądowe w tezy), zobowiązany jest do wskazania tego faktu. Podmiot powtórnie wykorzystujący informację publiczną w postaci orzeczenia sądowego jest zobowiązany do wskazania, czy wykorzystuje je w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak to w jakich (np. uzasadnienie faktyczne lub uzasadnienie prawne orzeczenia sądowego).
 6. Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną może ponownie wykorzystać informacje publiczną w wersji przetworzonej. W takim przypadku podaje stosowną informację przy ponownym wykorzystaniu informacji publicznej, a Sąd Okręgowy w Opolu nie odpowiada za treść informacji publicznych przetworzonych przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje.
III. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.
 1. Udostępnianie informacji publicznych w celu ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach, gdy:
  • informacja publiczna nie została udostępniona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Opolu pełniącej funkcję Biuletynu Informacji Publicznej (www.opole.so.gov.pl), chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania albo,
  • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.
 2. Wniosek zawiera w szczególności dane określone art. 21 ust. 2-5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
 3. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 4. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy do dwóch miesięcy, po zawiadomieniu o tym fakcie wnioskodawcy
IV. Opłata za udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania
Udostępnienie informacji publicznych w celu ponownego wykorzystania jest bezpłatne.
Prezes Sądu Okręgowego w Opolu może jednak nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów albo wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej jest nietypowy.
W takim przypadku Prezes Sądu Okręgowego w Opolu przedstawia wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji publicznych oraz opłaty z tym związane.
Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej w sposób i formie określonym we wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej oraz inne czynniki, jakie mogą być brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych, a w szczególności:
 • koszty materiałów wykorzystanych do wykonania wydruków lub kserokopii,
 • koszty elektronicznych nośników informacji,
 • koszty pracy dodatkowej (np.: związanej z przygotowaniem informacji w celu ponownego wykorzystywania),
 • koszty przekazania informacji publicznej.
Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.
Wysokość kosztów dodatkowych poniesionych przez Sąd Okręgowy w Opolu za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania ustala się z uwzględnieniem aktualnych stawek wyznaczających należności za - odpowiednio - wykorzystane materiały i wykonaną pracę, w celu udostępnienia informacji publicznej.
W przypadku, gdy warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej udostępnianej na wniosek nie zostaną określone Prezes Sądu Okręgowego w Opolu przekazuje informację w celu ponownego wykorzystania bez ograniczeń warunkami.
Sąd Okręgowy w Opolu umożliwiając ponowne wykorzystywanie w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w jego systemie teleinformatycznym może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie uwzględniając koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie
V. Odmowa ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.
Odmowa ponownego wykorzystywania informacji następuje w przypadku:
 • gdy dostęp do informacji podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego lub w przepisach odrębnych ustaw (m. in. ze względu na ochronę informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych),
 • gdy ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.
  Prezes Sądu Okręgowego w Opolu może odmówić opracowania, w szczególności przetworzenia informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystania i dostarczania z nich wyciągów gdy opracowanie, w szczególności przetworzenie informacji publicznych w celu ich ponownego wykorzystywania oraz dostarczenie z nich wyciągów spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
  Odmowa ponownego wykorzystywania informacji następuje w drodze decyzji.
VI. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:
Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Sąd Okręgowy w Opolu o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku
W przypadku otrzymania sprzeciwu Prezes Sądu Okręgowego w Opolu w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej a także o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23),
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2012, poz. 270 z późn. zm.), z tym że:
 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.