Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Informacje Biuro Obsługi Interesanta Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Dodano: 2014-10-07 08:19:58             Zmodyfikowano: 2017-05-30 11:39:25
Ukryj rejestr
Opublikował: Roman Gargul
ZMODYFIKOWANO Przez: Roman Gargul
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Ostrowska-Olejnik
Data wytworzenia informacji: 2017-05-30
Odsłon: 89005

 1. GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ PORADĘ PRAWNĄ?
  Porad prawnych można uzyskać w kancelariach adwokackich lub radcowskich. W sądzie takie porady nie są udzielane.
  Wykaz instytucji, które udzielają bezpłatnych porad prawnych znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce:
  Pomoc prawna.
 2. JAKIE WYMOGI FORMALNE POWINIEN SPEŁNIAĆ POZEW LUB WNIOSEK?
  Pisma wszczynające postępowanie przed sądem powinny zawierać:
  • oznaczenie sądu, do którego kierujemy pozew bądź wniosek (nazwa sądu, wydziału, dokładny adres);
  • dokładne oznaczenie osób biorących udział w sprawie (powód/pozwany; wnioskodawca/uczestnicy) wraz ze wskazaniem imion, nazwisk, nazw instytucji, dokładnych adresów oraz ewentualnych przedstawicieli ustawowych bądź pełnomocników);
  • numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;
  • oznaczenie rodzaju pisma: pozew/wniosek;
  • oznaczenie żądania (sprecyzowanie, o co jest wnoszony pozew/wniosek);
  • określenie wartości przedmiotu sporu w sprawach o prawa majątkowe;
  • uzasadnienie żądania ze wskazaniem dowodów na jego poparcie (np.: dokumenty, wykaz świadków);
  • własnoręczny podpis;
  • wykaz załączników.
  Pozew/wniosek należy sporządzić, poza egzemplarzem dla Sądu, w tylu egzemplarzach ilu jest pozwanych/uczestników postępowania + jeden egzemplarz dla powoda/wnioskodawcy w celu uzyskania potwierdzenia złożenia pisma.
 3. W JAKI SPOSÓB MOŻNA UIŚCIĆ OPŁATĘ OD POZWU LUB WNIOSKU?
  Opłatę sądową można uiścić:
  • dokonując wpłaty bezpośrednio w kasie sądowej;
  • w formie znaków opłaty sądowej;
  • dokonując przelewu na rachunek bankowy.
  Szczegółowe informacje dotyczące numerów rachunków bankowych Sądu Okręgowego w Opolu znajdują się w zakładce:
  Informacje/ Konta bankowe.
 1. W JAKI SPOSÓB MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O ZWOLNIENIE OD PONOSZENIA KOSZTÓW SĄDOWYCH I USTANOWIENIA PEŁNOMOCNIKA Z URZĘDU?
  Szczegółowe informacje dotyczące zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia pełnomocnika z urzędu znajdują się w zakładce: Pomoc prawna.
 2. W JAKI SPOSÓB MOŻNA DOŁĄCZYĆ DOKUMENTY DO SPRAWY, KTÓRA JUŻ TOCZY SIĘ PRZED SĄDEM?
  Pisma kierowane do sądu w danej sprawie powinny być składane z pismem przewodnim ze wskazaniem sygnatury akt, przy czym w przypadku pism procesowych należy złożyć również odpowiednią ilość ich odpisów z przeznaczeniem dla stron przeciwnych.
  Pismo przewodnie powinno zawierać
  • imię, nazwisko i adres osoby składającej;
  • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;
  • oznaczenie sygnatury akt sprawy, do której ma być dołączone;
  • krótką treść wyjaśniającą, czego dotyczy ;
  • własnoręczny podpis.
 3. JAK USPRAWIEDLIWIĆ SWOJĄ NIEOBECNOŚĆ NA ROZPRAWIE?
  Nieobecność na rozprawie powinna być usprawiedliwiona pisemnie. Usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby wymaga przedstawienia zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego. Lista lekarzy sądowych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń znajduje się na naszej stronie w zakładce: Informacje/ Lekarze sądowi.
 4. W JAKI SPOSÓB MOŻNA UZYSKAĆ PROTOKÓŁ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ?
  W celu uzyskania protokołu sporządzonego w wersji elektronicznej należy złożyć pisemny wniosek do sądu, w którym toczy się sprawa – za pośrednictwem biura podawczego lub wysłać za pośrednictwem poczty.
  Przykładowy wzór wniosku znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce: Informacje/Druki i formularze.
 5. W JAKI SPOSÓB I  W JAKIM TERMINIE MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK O UZASADNIENIE LUB TRANSKRYPCJĘ WYGŁOSZONEGO UZASADNIENIA WYROKU/POSTANOWIENIA?
  Wniosek o uzasadnienie należy złożyć na piśmie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku/postanowienia, przy czym strona pozbawiona wolności, działająca bez profesjonalnego pełnomocnika nieobecna przy ogłoszeniu orzeczenia może złożyć wniosek o sporządzenia uzasadnienia lub transkrypcję wygłoszonego uzasadnienia w terminie 7 dni od doręczenia jej tego orzeczenia.
  Pisemne uzasadnienie wyroku albo transkrypcję wygłoszonego uzasadnienia sporządza się w terminie dwutygodniowym od dnia zgłoszenia wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, a gdy wniosek taki nie był zgłoszony - od dnia zaskarżenia wyroku lub wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. W sprawie zawiłej, w razie niemożności sporządzenia pisemnego uzasadnienia w terminie, prezes sądu może przedłużyć ten termin na czas oznaczony, nie dłuższy niż trzydzieści dni.
  Przykładowy wzór wniosku dostępny jest w Biurze Obsługi Interesanta oraz na naszej stronie w zakładce: Informacje/Druki i formularze.
 6. CZY SĄD Z URZĘDU DORĘCZA STRONIE WYROK Z UZASADNIENIEM?
  Sąd nie doręcza z urzędu wyroku z uzasadnieniem. Wyrok z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji wyroku złożyła pisemny wniosek o jego sporządzenie.
 7. JAKIE WYMOGI FORMALNE MUSI SPEŁNIAĆ PISMO BĘDĄCE APELACJĄ OD WYROKU?
  Apelacja składana od wyroku powinna zawierać:
  • oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem czy jest zaskarżony w całości, czy w części;
  • zwięzłe przedstawienie zarzutów;
  • uzasadnienie zarzutów;
  • powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów i dowodów oraz wykazanie, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo, że potrzeba powołania się na nie wynikła później;
  • wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądania zmiany lub uchylenia;
  • w sprawach o prawa majątkowe należy oznaczyć wartość przedmiotu zaskarżenia
  Przykładowy wzór apelacji dostępny jest w Biurze Obsługi Interesanta oraz na naszej stronie w zakładce: Informacje/Druki i formularze.
 1. W JAKI SPOSÓB MOŻNA UZYSKAĆ ODPIS PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA?
  Aby uzyskać odpis prawomocnego orzeczenia należy złożyć wniosek w tym przedmiocie; osobiście w biurze podawczym sądu, przed którym toczyło się postępowanie lub wysłać za pośrednictwem poczty.

  Opłata za wydanie odpisu prawomocnego orzeczenia wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę odpisu orzeczenia.

  Przykładowy wzór wniosku dostępny jest w Biurze Obsługi Interesanta oraz na naszej stronie w zakładce: Informacje/Druki i formularze.
 1. JAKIE SĄ WYMOGI FORMALNE PRZY SKŁADANIU POZWU O ROZWÓD BĄDŹ O SEPARACJĘ I JAKIE NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ DOKUMENTY?
  Pozew taki musi przede wszystkim zawierać podstawowe dane dotyczące obojga małżonków. W jego treści należy wskazać:
  • imię, nazwisko i dokładny adres powoda, czyli tego z małżonków, który domaga się orzeczenia rozwodu bądź separacji oraz nr   PESEL;
  • imię, nazwisko i dokładny adres pozwanego, czyli drugiego z małżonków;
  • powód powinien również sprecyzować swoje żądanie, tj. wskazać czego się domaga wraz z  uzasadnieniem;
  W tym celu powinien określić, o co wnosi tj:
  • orzeczenie rozwodu lub separacji - bez orzekania o winie; z winy pozwanego; z winy powoda; z winy obojga małżonków.
  Jeśli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, powód powinien w treści pozwu wskazać, jakiego rozstrzygnięcia domaga się w kwestii uregulowania władzy rodzicielskiej nad tymi dziećmi. W szczególności powinien określić, przy którym z małżonków małoletni będą każdorazowo zamieszkiwać. Nadto może wskazać, w jakiej wysokości alimentów domaga się na rzecz każdego z małoletnich dzieci od drugiego z małżonków, bądź też jaką kwotę sam zobowiązuje się płacić z tego tytułu.

  W treści pozwu powód powinien również zgłosić wnioski dowodowe, tj. wskazać dowody na poparcie przywołanych w uzasadnieniu okoliczności (np. imiona i nazwiska, adresy świadków oraz okoliczności, jakich mają dotyczyć ich zeznania).
  Pozew należy złożyć w dwóch egzemplarzach – jeden znajdzie się w aktach sprawy, zaś drugi zostanie doręczony stronie pozwanej.

  Do pozwu o rozwód bądź separację należy dołączyć:
  • odpis aktu małżeństwa (oryginał + kopia);
  • odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci (oryginał + kopia);
  • inne dokumenty istotne w sprawie wraz z odpisami dla strony pozwanej.
  Opłata od pozwu o rozwód bądź separację jest stała i wynosi 600 złotych.
 1. W KTÓRYM SĄDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ POZEW O ROZWÓD?
  Pozew rozwodowy należy skierować do sądu okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, o ile chociaż jedno z małżonków stale w tym okręgu przebywa. W przeciwnym przypadku właściwym jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego, a gdyby jego miejsce zamieszkania nie było znane, sąd właściwy według miejsca zamieszkania powoda (art.41 k.p.c.).
  W Sądzie Okręgowym w Opolu sprawy o rozwód rozpoznaje I Wydział Cywilny.
 2. W JAKI SPOSÓB WSZCZĄĆ POSTĘPOWANIE O EGZEKUCJĘ ALIMENTÓW OD DŁUŻNIKA ZAMIESZKAŁEGO ZA GRANICĄ?
  Szczegółowe informacje o sposobie wszczęcia postępowania i dokumentach znajdują się w zakładce : Informacje/Obrót Zagraniczny.
 3. W JAKI SPOSÓB MOŻNA UZNAĆ ORZECZENIE ROZWODOWE SĄDU ZAGRANICZNEGO NA TERYTORIUM POLSKI ?
  Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego należy skierować do właściwego sądu okręgowego w kraju. Właściwym miejscowo (terytorialnie) sądem okręgowym jest:
  • sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w tym okręgu jeszcze stale przebywa;
  • w przypadku braku podstawy, o których mowa w pkt 1, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, zaś gdy tej podstawy nie ma – sąd zamieszkania powoda;
  • w przypadku, gdy nie można ustalić sądu, o którym mowa w pkt 1 i 2 (np. obie strony mieszkają poza granicami kraju), sądem właściwym będzie Sąd Okręgowy dla miasta stołecznego Warszawy, VII Wydział Cywilny, Al. Solidarności 127; 00-951 Warszawa
  Dokumenty wymagane w przedmiotowej sprawie:
  1. Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego podpisany przez wnioskodawcę, opatrzony datą i zawierający:
  • imię, nazwisko i adres osoby wnioskującej, zaś w przypadku, gdy osoba wnioskująca zamieszkuje na stałe poza granicami kraju i nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy w Polsce powinna wskazać pełnomocnika do doręczeń w kraju, podając jego imię i nazwisko oraz adres zamieszkania;
  • imię, nazwisko i adres uczestnika postępowania (były małżonek);
  • datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego;
  • obywatelstwo, jakie posiadali małżonkowie w momencie wniesienia pozwu o rozwód i jakie posiadają obecnie;
  • uzasadnienie interesu prawnego w żądaniu uznania wyroku (z jakich względów wnioskodawca wystąpił o uznanie wyroku);
  • wyjaśnienie czy przed sądem polskim toczyła się sprawa o rozwód i jak została zakończona.
  2. Oryginał orzeczenia rozwodowego sądu zagranicznego ze stwierdzeniem prawomocności oraz 2 egzemplarze kopii,

  3. W przypadku, gdy zapadł wyrok zaoczny w sprawie, zaświadczenie z sądu orzekającego, że wezwanie zostało pozwanemu należycie doręczone  oraz 2 egzemplarze kopii;
  • Oryginał tłumaczenia wyroku sądu zagranicznego sporządzony przez tłumacza przysięgłego oraz 2 egzemplarze kopii;
  • Odpis aktu małżeństwa z USC w Polsce, gdy małżeństwo było zawarte w Polsce lub zarejestrowane w polskich księgach oraz 2 egzemplarze kopii.
  Opłata od wniosku jest stała i wynosi 300 zł.
  Przykładowy wzór wniosku jest dostępny w Biurze Obsługi Interesanta oraz na naszej stronie w zakładce: Informacje/Druki i formularze.
 1. W JAKI SPOSÓB NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK W PRZEDMIOCIE UBEZWŁASNOWOLNIENIA I JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?
  Wniosek o ubezwłasnowolnienie
  może złożyć jedynie:
  • małżonek osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona;
  • krewni w linii prostej osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona (np. ojciec, matka, dzieci, wnuki);
  • rodzeństwo osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona;
  • przedstawiciel ustawowy osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona;
  • prokurator.
  Wniosek o ubezwłasnowolnienie powinien zawierać:
  • imię i nazwisko, adres uczestnika postępowania oraz PESEL (tj. osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona),
  • imię i nazwisko, adres wnioskodawcy oraz PESEL (tj. osoby domagającej się ubezwłasnowolnienia);
  • określenie, kim dla uczestnika postępowania jest wnioskodawca (należy podać dane, które pozwolą na ustalenie czy wnioskodawca jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem, np. małżonek, rodzic, dziecko);
  • wskazanie proponowanego zakresu ubezwłasnowolnienia (częściowe lub całkowite);
  • wyjaśnienie przyczyn, z powodu których uczestnik postępowania powinien zostać ubezwłasnowolniony (krótki opis okoliczności przemawiających za ubezwłasnowolnieniem)
  • wskazanie informacji dotyczących stanu cywilnego osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona (jeśli uczestnik postępowania pozostaje w związku małżeńskim należy podać imię, nazwisko i adres małżonka);
  • wskazanie, czy stan zdrowia uczestnika umożliwia mu osobiste stawienie się w sądzie celem wysłuchania.
  Do wniosku o ubezwłasnowolnienie należy dołączyć:
  • odpis skrócony aktu urodzenia uczestnika postępowania;
  • odpis skrócony aktu małżeństwa uczestnika – jeśli uczestnik pozostaje w związku małżeńskim;
  • odpis skrócony aktu zgonu małżonka oraz odpis skrócony aktu małżeństwa – jeśli uczestnik jest wdową lub wdowcem;
  • odpis skrócony aktu małżeństwa, z którego wynika, iż uczestnik jest po rozwodzie – jeśli uczestnik jest osobą rozwiedzioną;
  • świadectwo lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę o stanie psychicznym osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, lub opinię psychologa o stopniu niepełnosprawności umysłowej tej osoby;
  • zaświadczenie z poradni przeciwalkoholowej bądź zaświadczenie z poradni leczenia uzależnień, jeżeli ubezwłasnowolnienie ma nastąpić z powodu zaburzeń psychicznych, spowodowanych pijaństwem lub narkomanią.
  Opłata od wniosku jest stała i wynosi 40 zł. Osoba składająca wniosek o ubezwłasnowolnienie musi się także liczyć z koniecznością uiszczenia zaliczki na koszty sporządzenia opinii przez biegłych w kwocie 750 zł.
  Wniosek o ubezwłasnowolnienie należy skierować do sądu okręgowego, w okręgu którego zamieszkuje osoba, której wniosek dotyczy, zaś w przypadku braku możliwości ustalenia miejsca jej zamieszkania, wniosek należy złożyć w sądzie okręgowym, w okręgu którego osoba ta przebywa.
  Wnioski o ubezwłasnowolnienie rozpoznaje w Sądzie Okręgowym w Opolu I Wydział Cywilny .
 1. GDZIE SKŁADA SIĘ ODWOŁANIE OD DECYZJI ORGANÓW RENTOWYCH?
  Odwołanie od decyzji organów rentowych składa się na piśmie w dwóch egzemplarzach do właściwego sądu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji. Organ rentowy, do którego wniesiono odwołanie na piśmie lub do protokołu, przekazuje je niezwłocznie wraz z aktami i odpowiedzią na odwołanie do właściwego sądu.
 2. CO POWINNO ZAWIERAĆ ODWOŁANIE OD DECYZJI ORGANU RENTOWEGO?
  Odwołanie powinno spełnić ogólne wymogi pisma procesowego określone w kodeksie postępowania cywilnego. Należy w nim zawrzeć:
  • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane:
  • imię i nazwisko oraz oznaczenie miejsca zamieszkania osoby odwołującej się, jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
  • oznaczenie rodzaju pisma i przedmiotu sporu;
  • wykaz załączników.
  Ponadto w treści odwołania należy wyraźnie określić jakiej decyzji ono dotyczy, wskazując numer decyzji oraz datę jej wydania. Konieczne jest również sformułowanie zarzutów i wniosków, ich uzasadnienie oraz podpisanie odwołania przez ubezpieczonego lub jego przedstawiciela ustawowego bądź pełnomocnika.
 1. CZY POSTĘPOWANIE W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY WOLNE JEST OD OPŁAT SĄDOWYCH?
  Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy jest wolne od opłat sądowych. Wyjątkiem jest opłata podstawowa w kwocie 30 zł, którą pobiera się wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. W sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50.000 złotych, pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową.
 2. CZY W SPRAWACH Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH WNOSZĄCY ODWOŁANIE UBEZPIECZONY JEST ZWOLNIONY OD PONOSZENIA OPŁAT SĄDOWYCH?
  Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych rozpoznawanych przez wydział pracy i ubezpieczeń społecznych wolne jest od opłat sądowych. Wyjątkiem jest opłata w kwocie 30 złotych, którą pobiera się wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.
 3. CZY STRONIE PRZYSŁUGUJE ZWROT KOSZTÓW PODRÓŻY ZWIĄZANYCH Z BADANIAMI LEKARSKIMI PRZEPROWADZANYMI PRZEZ BIEGŁYCH SĄDOWYCH?
  Strona może wystąpić o zwrot kosztów podróży związanych z przybyciem na badania lekarskie (za okazaniem ważnego biletu). Zwrot kosztów następuje na wniosek, który składa  w sądzie w biurze podawczym.
  Przykładowy wzór wniosku znajduje się na naszej stronie internetowej zakładce Informacje/Druki i formularze.
 4. CZY WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z URZĘDU DORĘCZA ORZECZENIA?
  Sąd z urzędu nie zawiadamia stron o treści orzeczenia. Jednakże jeżeli strona nie uczestniczyła w rozprawie sądowej, informację o treści orzeczenia może uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta (osobiście lub telefonicznie 77/54-18-105, -190). Strona może także wystąpić do sądu z pisemnym wnioskiem o wydanie odpisu orzeczenia. We wniosku należy wyraźnie wskazać czy chodzi o wydanie odpisu wyroku z uzasadnieniem celem odwołania się do sądu wyższej instancji, czy też o odpis nieprawomocnego wyroku lub też o odpis wyroku prawomocnego.
 5. KTO MOŻE ZOSTAĆ OSKARŻYCIELEM POSIŁKOWYM ?
  Każdy pokrzywdzony przestępstwem z oskarżenia publicznego może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Pokrzywdzony może do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
  Oskarżyciel posiłkowy – jako strona procesu może:
  • składać wnioski dowodowe;
  • zadawać pytania świadkom;
  • odwoływać się od wyroku.
 6. CZY OSKARŻONY MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WYZNACZENIE OBROŃCY Z URZĘDU?
  Informacje dostępne są na naszej stronie w zakładce: Pomoc prawna/Pomoc prawna w sprawach karnych
   
2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.